30-10-08

Vermoord worden door justitie


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die men vanwege de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen uit gerechtelijke dossiers door justitie, het zwijgen wil opleggen, verslechtert met de dag.
Nadat zijn suiker reeds 10 dagen lang van 78, over 350 tot 420 schommelde, zakte die een paar dagen geleden verder tot 60 en kreeg Marcel Vervloesem een 'hypo'.
(Bij de laatste 'hypo' in het ziekenhuis van Lier werd Marcel Vervloesem volledig blind en bracht hij 7 dagen in reanimatie door)

Marcel Vervloesem heeft ook al 10 dagen lang vocht in de benen en voeten en het vocht dreigt nu naar boven te komen.

Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, bezocht hem afgelopen zaterdag en diende onmiddellijk een verzoek in bij Eric Geudens, directeur van de gevangenis te Turnhout, om hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Eric Geudens zei dat men 'ermee bezig was' maar gaf verder geen gevolg aan het verzoek zodat Marcel Vervloesem een 'hypo' kreeg waarvan hij in coma kon geraken en sterven.

Op het linkerbeen van Marcel Vervloesem is thans een wonde te zien, wat op een ontsteking wijst. Dit kan levensgevaarlijk zijn voor een diabeticus omdat deze ontsteking de suikerspiegel volledig oncontroleerbaar kan maken.
Een suikerzieke die in dergelijke gevallen naar een ziekenhuis gaat, wordt onmiddellijk naar de eerste hulp overgebracht.

Alhoewel de directie van de gevangenis te Turnhout beweert dat men Marcel Vervloesem 'niet in de gevangenis wil laten sterven, doet men dus alles om het zover te laten komen.
Een tiental dagen geleden' werd Marcel Vervloesem van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout overgebracht. Dat deed men nadat hij even in coma was geraakt en terwijl men wist dat er in de gevangenis van Turnhout geen medische afdeling is en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.

De eerste dagen kon men hem geen insuline geven omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.

Marcel Vervloesem krijgt 2 à 3 x per dag een inspuiting met kortwerkende insuline en 's avonds krijgt hij voor de nacht een inspuiting met langwerkende insuline. Volgens de informatie die we ontvingen, zou men die langwerkende insuline enkele dagen geleden 'vergeten' zijn geweest zodat Marcel Vervloesem gedurende de hele nacht zonder insuline was en de suiker in zijn bloed weer gevaarlijk steeg.

Er gebeuren ook nog andere zaken in de gevangenis van Turnhout die bijna met geen pen zijn te beschrijven.
Zo werd Marcel Vervloesem gisterennamiddag met zijn celgenoot plotseling uit de cel gehaald. De hele cel werd leeggehaald en Marcel Vervloesem en zijn celgenoot moesten zich helemaal uitkleden omdat men zogezegd wilde onderzoeken of zij 'niets te verbergen hadden'.
Zij werden in een kamer, vol schimmel aan plafond en muren, gestoken. Dat is namelijk zeer gezond voor doodzieke patiënten met infecties.
Doordat het lampje kapot was, kon men niemand oproepen en niet naar het toilet gaan. Daardoor waren zij verplicht om op de muren te kloppen.
Nadat zij ongeveer twee uren lang in deze dodenkamer hadden gezeten, werd er op de deur geklopt en kwam een bewaker op een onozele manier vragen wat zij 'daar zaten te doen'.

Normaal gezien vraagt Marcel Vervloesem om 21 uur 's avonds naar zijn insuline voor de nacht. Dat vraagt hij nu om 20 uur 's avonds omdat hij om 21 uur 's avonds niet meer kan gaan.

Een suikerzieke moet gemiddeld om de drie maanden een HBAIC ondergaan om de gemiddelde suikerspiegel te bekijken.
Bij Marcel Vervloesem die een type 1 Patiënt is, staat die suikerspiegel ongetwijfeld veel te hoog. Een onderzoek naar de suikerspiegel wordt er niet gevoerd terwijl een diabeticus 5 x meer kans heeft op een hartaanval (Marcel Vervloesem heeft ook een hartziekte) dan een gezonde persoon die reeds een hartaanval heeft gehad. Ook de kansen op een hersenbloeding en een beroerte zijn bij een diabeticus veel groter.

Dokter Van Der Valck die Marcel Vervloesem ook in 2005 onder zich had (toen was er sprake van een kanker die niet werd opgevolgd zodat Marcel Vervloesem nadien geopereerd diende te worden), houdt het momenteel bij het spreekwoordelijk pilletje en zalfje dat, zoals in het geval van de langwerkende insuline, wel eens wordt overgeslagen.

Vreemd is dat men Marcel Vervloesem bij de overbrenging van de gevangenis van Turnhout had beloofd om hem naar het ziekenhuis te brengen indien zijn gezondheid het liet afweten terwijl dat niet gebeurt.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat het kabinet van justitieminister Vandeurzen de opname in het ziekenhuis blokkeert.

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag in een open brief aan de leden van de commissie Justitie van de Senaat (België) en naar de Nederlandse kamerleden schreef (met kopie aan de pers), belette men op 9.9.2008 vanuit het kabinet Vandeurzen te Brussel dat Marcel Vervloesem in het ziekenhuis werd opgenomen. In de plaats daarvan werd hij bijna een maand lang zonder contact met medegevangenen, in een isoleercel van de gevangenis te Brugge gestoken.

Vanavond telefoneerde Jan Boeykens naar directeur Eric Geudens van de gevangenis van Turnhout en vroeg hem of Marcel Vervloesem inderdaad nog altijd niet in het ziekenhuis werd opgenomen. Geudens antwoordde bevestigend en zei dat er 'geen enkele medische reden was om Marcel Vervloesem in het ziekenhuis op te nemen'.

De Werkgroep Morkhoven gaat de volgende dagen acties organiseren in Turnhout. Geudens liet immers weten dat hij 'daar geen enkel probleem mee heeft'.

Als de medische hulp aan Marcel Vervloesem geblokkeerd blijft, dan zal dat ongetwijfeld tot de dood van de kinderrechtenactivist leiden.

Vermoord worden door justitie ? Het kan allemaal in België !

09:50 Gepost door Jaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vermoord door justitie |  Facebook |

23-10-08

Kindermisbruiken - Open Brief aan de Koning


Gezagsdragers en kindermisbruiken - Open Brief aan Zijne Majesteit de Koning

ULB1 009Brussel, 21 oktober 2008

AANGETEKEND

Ter attentie van Zijne Koninklijke Hoogheid, Albert II, Koning der Belgen
Koninklijk Paleis
1000 Brussel

Sire,

Betreft: kindermisbruiken - mijn brief van 3 juni 2008

Gezien U het niet de moeite vond om mijn brief van 3 juni 2008 te beäntwoorden en ik alleen de rode antwoordkaart die door één van uw kabinetsmedewerkers was ondertekend, als bewijs van ontvangst in de brievenbus vond, zie ik mij genoodzaakt om U thans opnieuw te schrijven.

Een andere oplossing is er spijtig genoeg niet.

In mijn brief van 3 juni 2008 schreef ik U dat U, tien jaar geleden beloofde 'tot op het bot te zullen gaan inzake kindermisbruiken' maar dat er van die belofte blijkbaar weinig in huis is gekomen.

In de brief van 12 september 1996 van Uw Adjunkt-Kabinetschef R. Huenens, stond ondermeer het volgende:
'De Koning en de Koningin hebben mij de opdracht gegeven ontvangst te melden van uw brief betreffende het tragisch lot van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van ontvoering en mishandeling.
De Vorsten hebben de ouders van verdwenen kinderen in audiëntie ontvangen en hen hun diep medeleven betuigd naar aanleiding van de gebeurtenissen die het ganse land hebben geschokt.
De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.
Op nationaal vlak heeft de Koning tegenover de families van de slachtoffers de verbintenis aangegaan de dialoog voort te zetten met de Minister van Justitie, de specialisten terzake en de bevoegde hoge ambtenaren, over de concrete maatregelen die reeds genomen werden en deze die nog zullen genomen worden in de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel, zowel bij ons als in Europa en de wereld. Een eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden.
De Koning zal er bij de betrokken Ministers op aandringen dat alle middelen zouden worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen.'

In weerwil van Uw woorden stellen wij echter het volgende vast:
De Werkgroep Morkhoven bezorgde U in 1998 -ter informatie- 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort.
U deelde ons mede dat U deze cd-roms, via (de toenmalige) justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.
Een klein jaartje geleden stelde Marcel Vervloesem van onze vereniging echter vast dat de cd-roms met kinderporno zich niet meer in het gerechtelijk dossier bevonden en dat men het onderzoek in deze zaak blijkbaar had willen voorkomen.
Vandaar dat Marcel Vervloesem door advocaat-generaal Mark Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen in een langdurig betoog waarschijnlijk met alle zonden van Israël werd beladen en de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 kinderen (en baby's) waarvan 75% duidelijk misbruikt, 'enkel een luchtbel' werd genoemd.
De Werkgroep Morkhoven gaf Marcel Vervloesem daarom de opdracht om zich met een klacht tot de Hoge Raad voor de Justitie te richten, die ook reeds had vastgesteld dat al de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren.
De Hoge Raad voor de Justitie onderzocht deze zaak en bevestigde ook deze verdwijning.
Advocaat-generaal Tack was vervolgens verplicht om de verdwijning van de kinderporno-cd-roms tijdens de openbare zitting, tegenover rechtbankvoorzitter Willy Van Craen die ook reeds rechter was in de zaak Good Engels waarrond de Werkgroep aktie voerde, toe te geven. Maar verder gebeurde er niets.
Alleen misschien dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem, zonder dat men enige rekening hield met deze verdwijningen, in derde versnelling en op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld.
Justitieminister Vandeurzen liet de heer Hugo Mertens van onze vereniging op 7.4.2008 enkel weten dat het 'grondwettelijk principe de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren' maar dat hij 'evenwel een kopie van het schrijven aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen overmaakte'.
Omdat de Werkgroep niets meer van deze zaak vernam, schreef ik minister Vandeurzen op 30.5.2008 per aangetekende brief met rode antwoordkaart.
Ik kreeg, zoals dat met Uw brief het geval was, enkel de rode antwoordkaart door het kabinet van minister ondertekend terug.
Op mijn vraag waar de verdwenen stukken gebleven waren, ontving ik geen antwoord en dat kon men ook niet indien men Marcel Vervloesem zonder mogelijkheid tot verdediging wilde kunnen veroordelen.
Enkele maanden geleden antwoordde kabinetsmedewerker Koen De Busser van het kabinet Vandeurzen mij tijdens een telefonisch onderhoud zelfs dat mijn brief 'nergens weer te vinden was en waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'. Mijn brief was, zoals de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de kinderporno-cd-roms Zandvoort, dus ook al verdwenen. En ook deze verdwijning werd waarschijnlijk niet onderzocht omdat zij, zoals alle verdwijningen bij justitie, 'deel uitmaakt van de gerechterlijke procedures' die louter dienen om onschuldigen te veroordelen en op te sluiten.

In verband met de verdwijningen van de cd-roms, richtte ik mij ondermeer tot Tony Van Parys die thans als justitiespecialist van de Christen-Democraten in de Commissie Justitie van de Senaat zetelt. Van Parys had de cd-roms immers in Uw opdracht aan de procureur-generaal te Antwerpen overgemaakt.
Tot mijn verwondering antwoordde Van Parys mij echter dat er een 'onderzoek liep'.
Gezien alle door mij gekende onderzoeken (cd-roms Zandvoort, klachten tegenover Vervloesem,) inmiddels, met of zonder onderzoek, waren afgesloten, vroeg ik Van Parys welk onderzoek hij precies bedoelde. Ik ontving, zoals te verwachten was, geen antwoord van de senator die U door zijn jarenlange politieke dienst als lid van de regerende CD&V wellicht niet onbekend is.

Zoals gezegd, ontving ik ook van U geen antwoord.
In weerwil van Uw gedane beloftes en de bezorgdheid die U tot uiting bracht in Uw brief van 12 september 1996; in weerwil ook van het feit dat U destijds persoonlijk de opdracht gaf aan Tony Van Parys om de kinderporno-cd-roms voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal over te maken, ligt U niet wakker van de verdwijning van deze cd-roms.
Vandaar dat U bij justitieminister Vandeurzen ook niet informeerde om te weten waar deze cd-roms gebleven zijn en Vandeurzen er zich op een stilzwijgende manier van heeft kunnen afmaken. Op de recente vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot kon de justitieminister het zich daardoor zelfs permiteren om te zeggen dat hij 'niets van die verdwijning afwist' terwijl mevrouw Genot de schriftelijke verklaring van de Hoge Raad van de Justitie waarin de verdwijningen werden bevestigd, in haar hand hield.
Tja, niet alle gezagsdragers in dit land zijn natuurlijk fervente voorstanders van de parlementaire democratie en ook Uw kabinetschef J. van Ypersele vond deze zaak te onbelangrijk om er zich druk over te maken.

Door Uw gebrek aan belangstelling en die van de minister(s) van justitie, werden de 88.539 kinderen (en baby's) nog altijd niet geidentificeerd, zogenaamd omdat zij niet van Belgische afkomst waren of omdat de afbeeldingen 'te oud' en 'te talrijk' waren (Voor de klachten tegen Marcel Vervloesem die zogezegd op feiten van 20 jaar terug dateerden, had men wel de nodige tijd en energie).
Dank zij Uw stilzwijgen, werden ook de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort nooit opgespoord en vervolgd. De kindermisbruiken begaan door de aanklagers van Marcel Vervloesem werden dus ongemoeid gelaten.
Als bezorgde burger mocht ik deze zaken jarenlang aanklagen maar U zweeg...

In de hoop dat U geen enkele dubbelzinnigheid meer inzake de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel laat bestaan, en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Foto: Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, aan de Vrije Universiteit te Brussel

Bewijs21.10.08.mail

21-10-08

Belgique: centre du trafic d'enfants


Trafic d'enfants: lettre aux membres du Parlement européen

ZandvoortPamflet.pastedGraphic1Bruxelles, 20 octobre 2008

gabriela.langada@europarl.europa.eu

Chère Madame Langada,

Nous avons visité Marcel Vervloesem aujourd'hui. Il est clair que l'intention est de le laisser mourir à la prison.

Il a beaucoup de l'eau dans le corps à ce moment et la prison de Turnhout n'a pas de service médicale qui peut le sauver si nécessaire.  Si l'eau vient à son coeur, c'est fini avec lui. De 21 heures jusqu'à 6 heures, il n'y a pas des infirmières à la prison de Turnhout. C'est pour cette raison qu'on a transmit Marcel du prison de Bruges (où il y a un service médicale) au prison de Turnhout.

Son sucre (Marcel est aussi diabétique) ne se stabilise pas. Tous les jours, le tau de sucre monte à 330 alors que le niveau normal est de 100. Il semble que le ministère du ministre de la justice Vandeurzen et le parquet-général d'Anvers refusent chaque examen médical, sur le plan cardiaque, diabète et cancer. Dr. Wauters de Bruges a refusé les examens à Marcel.

Il y a aussi un autre plan pour meurtrier à l'encontre de Marcel.
Vous savez peut-être que le journaliste Ivoke Meulemans de 'Het Nieuwsblad' (le journal qui a lancé les fausses accusations du demi-frère de Marcel en 1998 et qui avec les journaux du VUM-Corelia-médiagroupe a criminalisé pendant 11 ans Marcel et le Werkgroep Morkhoven) a demandé à Marcel, avant qu'il entre à la prison de Turnhout, s'il 'n'avait pas peur des autres prisonniers'.  Marcel lui a répondu: 'pourquoi, je n'ai rien fait?'
Je comprends pourquoi Ivoke Meulemans a posé cette question. Hier, j'ai appris que Marcel qu'il a été agressé par un prisonnier.

La plupart des prisonniers savent qu'est ce c'est passé dans cette affaire et savent que la justice a volé les documents à décharge de son dossier criminel. Ils savent aussi que la justice a volé les cédéroms de Zandvoort à la cour d'appel d'Anvers et que le ministre de la justice Vandeurzen ne veut pas d'enquête dans cette affaire. Ils savent que les abuseurs d'enfants dans l'affaire Zandvoort et Victor V., le demi-frère de Marcel qui nommé président de la Commission de la Sécurité et de la Police de la ville d'Herentals, sont protégés pour leurs abus d'enfants. Hélas, le prisonnier qui a frappé Marcel au visage, ne semble pas au courant de toutes ces fraudes ou il est bien payé pour faire taire Marcel.

Je suis sûr, que si Marcel ne meurt pas à cause de ses maladies et le défaut de soin, il sera assassiné par un prisonnier qui sera spécialement payé pour ça.

Pour les autorités belges, tous les moyens sont bons.  Nous avons vu ça avec le meurtre sur notre membre Gina Bernard-Pardaens, qui quelques mois qu'après le parquet-général l'ait interrogé d'une manière très intimidante sur la disparition du garçon allemand Manuel Schadwald et après plusieurs menaces de mort, avait un petit 'accident de voiture' pendant la nuit. On a vu ça avec les meurtres des témoins dans l'affaire Dutroux. On a vu ça à la manière dont les plaintes et le procès contre Marcel a été organisé en 1998 et en 2005.

Toutes les vols et les fraudes dans le dossier de Marcel, les enquêtes psychiatriques de Marcel, le fait que la justice de Turnhout décidait que Marcel ne pouvait plus parler avec la presse etc., prouvent que la Belgique ne connaît pas de limites pour étouffer des actes criminels dans lesquelles les autorités mêmes sont impliquées.

L'étouffement de l'affaire de l'intercommunale CIPAL (dont Victor V. est nommé représentant pour la ville d'Herentals) avec les filles moldaves qui étaient abusés, preuve aussi que la Belgique est en effet un centre européenne du trafic d'enfants en des jeunes.

C'est dommage que l'Union européen et les membres du Parlement européen, acceptent que le centre de l'Europe devienne le centre de la criminalité internationale.   On pourrait même dire que la criminalité organisée a choisi Bruxelles comme son centre européen.  A Bruxelles on à toutes les contacts, toutes les services qui sont nécessaires.

Jan Boeykens
Président du Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
Belgique
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

--------

- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY- http://www.droitfondamental.eu/

Interviews Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Soutenez: postchequenummer 679-2005528-53
Pour payements de l'étranger, ajoutez IBAN NR BE 679-2005528-53.
Pour un payement, marquez le nom 'Marcel Vervloesem'.
Deposits can be made on number 679-2005528-53 or you can deposit by post-warrant which is the fastest way. Clearly state the name 'Marcel Vervloesem'.

20-10-08

Contre les mercantis, contre la censure


Chants de révolte et d’espoir

Jan.Marcel-hospital 005

Dernier ajout – samedi 11 octobre 2008.

Depuis la nuit des temps, les peuples accompagnent leurs luttes de chants de révolte, et d’espoir. Mais ce très riche patrimoine culturel populaire est aujourd’hui en grand danger : les auteurs sont censurés, et leurs chansons sont introuvables.
Notre mémoire ne sera pas mise au pilon par les marchands de "culture" bas de gamme : ensembles, nous y veillons.
Contre les mercantis, contre la censure, publier est un combat pour la chanson engagée, pour la chanson vivante : la belle, la rebelle.
"Pour que les enfants sachent qui vous étiez."
"Chantez la vie, l’amour et la mort, les saisons, les rêves, le travail, et la grève !" (Gilles SERVAT)
[1] Chaque artiste présent sur ce site a une rubrique a son nom. Vous trouverez aussi ici les autres, ceux qui n’ont pas ou pas encore une rubrique rien qu’à eux, et aussi "Sur l’air de ...", de nouvelles chansons sur des airs connus, suivant une très ancienne tradition populaire.

http://www.revoltes.net/spip.php?rubrique3
http://www.revoltes.net/spip.php?rubrique3#nb1%23nb1
http://www.revoltes.net/spip.php?rubrique62


Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

05:18 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-08

Marcel Vervloesem tombé dans le coma: lettre à son avocat


marcel_action_bxl 126


Réseau pédocriminel de Zandvoort: Marcel Vervloesem en coma

Le coma était la dernière possibilité de se débarrasser de Marcel Vervloesem

De: Jan Boeykens
Date: 12 okt. 2008
Subject: Marcel Vervloesem était en coma
To: Maître Raf Jespers

Bruxelles, 12.10.2008

Cher Maître,

Comme je vous avez écrit dans mon courrier électronique du 8 octobre 2008, Marcel Vervloesem n'a pas pu être transféré de la prison de Bruges à la prison de Turnhout mardi 7 octobre 2008.  La raison officielle serait 'qu'ils n'avaient pas pu trouver le fourgon cellulaire pour transfert'.

J'ai entendu de bonne source aujourd'hui que Marcel Vervloesem est tombé dans le coma. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Saint Jean de Bruges où il lui a été attribué la transfusion de sérum de réhydratation durant deux jours. Il serait maintenant à nouveau au service médical de la prison de Bruges.  Il serait en dehors de danger.

Marcel Vervloesem n'est plus enfermé dans la cellule d'isolation, sans air frais, où il a été complètement isolé pendant un mois.

Comme je vous ai écrit régulièrement, Marcel Vervloesem qui est gravement malade (maladie du coeur, diabètes et cancer) ne peut pas être incarcéré dans une prison où il est maltraité mais il doit être soigné à l'hôpital.

Il a besoin d'aide médicale d'urgence parce qu'il est gravement affaibli. Il doit être observé par un médecin spécialisé.

Il doit être libéré et le vol des documents à décharge de son dossier judiciaire, doit être objet d'une enquête.

Vu qu'en Belgique, il n'y a aucun service qui travaille autour le respect pour les droits de l'homme, je contacterai demain à nouveau des associations et organisations européennes qui s'occupent des droits de l'homme.

En espérant de vous avez été suffisamment informé de la situation,

Sincèrement vôtre,

Jan Boeykens
Président du Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
Belgique
nr. 443.439.55
Tel: 0032 2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://www.droitfondamental.eu/

Photo: Action devant le Palais Royal à Bruxelles

09-10-08

CD-roms Zandvoort: Question parlementaire dd. 8.10.2008


CD Roms pédopornographiques de Zandvoort… 88.539 victimes... traitement peu clair...

ZoeGenot.imagesEn 2001, une vingtaine de CD pédopornographiques étaient donnés à la police. En 2003, un rapport de l’ONU indique qu’Interpol n’a pas reçu de demandes officielles pour les analyser, les comparer à leur base de données. Interrogée en 2003 et 2005, la précédente Ministre de la justice s’emmêle dans ses réponses. Le Ministre de la Justice Vandeurzen précise, lui, que les CD ont été transmis à Interpol et traités. Et que contrairement à ce qu’avance le Conseil Supérieur de Justice, aucun document n’ a disparu…

07 Question de Mme Zoé Genot au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "la disparition de cd-roms pédopornographiques" (n° 7191)

07.01 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Madame la présidente, monsieur le ministre, en 2001, à l’occasion des grandes enquêtes sur les affaires de pédopornographie, une bonne vingtaine de cd-roms avaient été remis à la Justice. Ils étaient particulièrement abominables puisque l’on pouvait y retrouver, d’après la police fédérale, 88.539 enfants soumis à des crimes sadiques et pédopornographiques. Il s’agissait de bébés, d’enfants torturés, d’adolescents violés. Ce matériel sulfureux et dangereux fut donc transmis à la Justice. La personne qui a transmis ces cd, Marcel Vervloesem, a été condamnée à quatre ans de prison dans l’affaire Zandvoort.

J’aimerais savoir où se trouvent ces fameux cd-roms. Qu’en a-t-il été fait ? Ces images ont-elles été traitées et communiquées aux organismes internationaux se chargeant de les rassembler ? J’ai déjà posé plusieurs questions à ce sujet, étant donné qu’une banque de données Interpol recueille l’ensemble des données pédopornographiques trouvées dans le monde, en vue de les comparer et d’établir un relevé des enfants concernés, voire de les identifier. Il est donc très important d’alimenter cette banque de données.

Déjà en 2001, M. Verwilghen alors ministre de la Justice avait signalé que les milieux policiers du monde entier estimaient indispensable la création d’une banque de données du plus haut niveau permettant le plus d’échanges internationaux possible au sujet des faits liés à cette criminalité.

Dans son rapport, Interpol a indiqué à l’ONU qu’il voudrait bien enquêter sur ce dossier, mais que ces cd-roms ne lui avaient malheureusement pas été transmis officiellement. L’un d’eux fut envoyé par la France. Le rapporteur spécial de l’ONU est informé que le cd-rom n’avait pas été officiellement adressé à Interpol pour être examiné par ses experts et afin de le comparer avec des images de sa banque de données, de sorte qu’aurait pu être établi l’âge des photos.

Interpol a indiqué n’en avoir reçu qu’une copie provenant d’une ONG suisse. En outre, il a précisé qu’il appuierait toute enquête internationale et que s’il recevait le cd-rom assorti d’une demande officielle émanant d’un organe national chargé de l’application des lois, il l’examinerait en se référant à sa base de données.

Une demande officielle a-t-elle été envoyée à Interpol afin de définir au moins le nombre, non pas de photos, mais d’enfants figurant dans le fichier ? Combien parmi eux ont-il déjà été identifiés de par le monde ? Par la suite, il semblerait que non seulement des documents et témoignages relatifs à ce dossier, mais également sept cd-roms comportant des photos de Zandvoort ont disparu. Le Conseil supérieur de la Justice a d’ailleurs confirmé le vol de ces pièces.

Confirmez-vous que des pièces du dossier Vervloesem ont disparu et que sept cd-roms contenant des photos de Zandvoort ont également disparu ? Avez-vous ordonné une enquête à ce propos ?

--------

07.02 Jo Vandeurzen, ministre : Chère collègue, ces 20 cd-roms se trouvent toujours au service des pièces à conviction du tribunal de Turnhout où ils ont été déposés en décembre 2001. Tous les cd-roms ont été examinés et analysés en détail par les services de police, transmis à Europol pour analyse technique et à Interpol–Lyon pour comparaison avec sa banque de données internationale. Il ressort de leur analyse que ces 20 cd-roms contiennent 88.539 images uniques dont 70% à caractère pédopornographique. Cinquante pour cent des images sont connues de la banque de données d’Interpol mais aucune image n’a de lien avec des dossiers belges. On y a retrouvé près de 400 photos ayant un rapport avec une arrestation effectuée à Stockholm en avril 2003 ; 37 des 42 victimes ont été identifiées.

M. Marcel Vervloesem a été condamné par un arrêt contradictoire de la cour d’appel d’Anvers à un emprisonnement de quatre ans pour faits de moeurs et de drogue graves à l’égard de mineurs, escroquerie et diffusion d’images à caractère pédopornographique. Cet arrêt disposait expressément que le dossier était complet et que les conditions pour un procès équitable étaient réunies. Le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2008.

Dans le cadre de l’information portant un numéro de notice distinct, un cd-rom a été envoyé au procureur du Roi et sept cd-roms ont été remis personnellement par Marcel Vervloesem. Le cd-rom adressé au procureur du Roi contenait les mêmes informations que l’un des cd-roms remis par M. Vervloesem. Marcel Vervloesem n’a jamais voulu faire de déclaration au sujet de ces cd-roms. Cette information a été classée sans suite mais elle a été jointe en copie au dossier principal dans lequel un arrêt définitif a été rendu comme indiqué plus haut.

Les cd-roms n’ont nullement disparu et se trouvent toujours au greffe correctionnel.

--------

07.03 Zoé Genot (Ecolo-Groen !) : Je suis contente qu’après mes interpellations de 2003 et de 2005, il y ait eu un suivi de ces cd-roms. À l’époque, on ne pouvait pas me dire s’ils avaient été envoyés à Interpol ou autre. Je constate que la Belgique s’inscrit cette fois dans cette dynamique internationale, ce qui me paraît important. Je suis un peu étonnée quant aux informations que vous donnez et selon lesquelles aucun objet n’a disparu du dossier car le Conseil supérieur de la Justice a rendu un avis dans lequel il regrettait ces disparitions. Cela me paraît assez contradictoire.

[Chambre des représentants – Commission de la Justice - Réunion du 8 octobre 2008 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 52 – COM 0327)]

Zoé Genot, tête de liste ECOLO à la Chambre pour Bruxelles - Hal - Vilvorde.

http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html


- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Pedofili Belgio


SP.A protegge i pedofili

ff01062006gRenaat Landuyt, membro del parlamento del SP.A (Partito Socialista), propone che i pedofili abbiano l'interdizione di abitare in un certo luogo.

Landuyt era, come molti altri membri del suo partito, regolarmente informato dal Werkgroep del fatto che esistono una trentina di processi-verbali concernenti la violazione della moralità dei bambini e dei giovani di un certo Victor V. du SP.A Herentals.
Landuyt non reagì.

Victor V. abitava sempre nel quartiere delle sue vittime a Morkhoven ed era, dopo essere stato durante un pò di tempo membro della direzione del Centro Sociale di Herentals, grazie alla direzione del SP.A, nominato come presidente della Commissione della Sicurezza e della Polizia a Herentals.

Victor V. organizzava nel 1998 le false accuse per sestesso, violenze sessuali e torturecontro l'attivista del Werkgroep Morkhoven, Marcel Vervloesem che era richiuso pertanto da più di un mese e gravemente ammalato in una cella per prigionieri affetti da malattie infettive nella prigione di Bruges.

Grazie al sostegno politico, Victor V. che non sapeva veramente scrivere, diventava il rappresentante della sua città per le associazioni intercomunali CIPAL et PIDPA.
E' su questo appoggio politico che la SP.A soffocava brutalmente la rete pedocriminale diZandvoort con le sue 88.539 vittimes (secondo il rapporto della polizia federale).

La SP.A non sa sempre fare distinzione giusta tra omosessuali e pedofili che fanno parte del medesimo partito.

--------------------------------------

Landuyt vuole il divieto di abitare ai pedofili

BRUXELLES - IL membro del parlamento Renaat Landuyt (SP.A) presentò alla Chambre una proposta di legge che interdice ai pedofili liberi di abitare nuovamente nel circondario delle loro vittime.
Noi facciamo dei divieti illimitati per gli uomini di affari liberi che hanno truffato. Perchè non si può proporre un divieto di domicilio illimitato per i pedofili ?

Landuyt si lascia ispirare nella sua proposta dal ritorno di un pedofilo nel villaggio limbourgois Hechtel dove questiaveva abusato di una dozzina di giovani circa 20 anni fa.
'Io comprendo la tensione della gente di quartiere', dice Landuyt.
'Il danno che l'abusante ha provocato alle sue vittime e loro genitori,è senza alcun limite ed incommensurabile'.

Landuyt vuole una proposta di legge che dia ai tribunali la facoltà di condannare dei pedofili con un divieto a vita di abitare di nuovo nel quartiere dove hanno compiuto abusi sessuali e quindi ci sono vittime.
'A questo momento si stabilisce già prima questo divieto.
In questo caso, ad esempio, l'uomo non puòpiù andare là durante 5 anni ad Hechtel.
Ma il giudice può già mettere questo divieto da questo istante per un periodo limitato.
Non si può dubitare che dopo 5 anni il quartiere abbia del tutto dimenticato tali fatti.'

Lui dice anche che i tribunali penali possono fermare questo divieto di abitare durante tutta la sua vita, per eeempio se è chiaro che il delinquente sessuale non è più non è più un pericolo per la società e se il quartiere non oppone più resistenza ad un suo rientro.

Landuyt aveva sperato che il ministro della giustizia, Jo Vandeurzen (CD&V), avesse già preso questa iniziativa. 'Ma lui ha chiaramente troppo lavoro col suo lavoro municipale.'
In Olanda, un divieto di abitazione per i pedofili è quasi comunemente accettato. Poliziotti olandesi iniziano ad agire in quel senso quando un pedofilo d'Utrechtritorna in un appartamento dove abita anche la sua vittima. (wer)

De Standaard, 9 oktober 2008


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


08-10-08

Marcel Vervloesem est maintenu enfermé à Bruges


'Marcel Vervloesem doit être hospitalisé d'urgence et examiné par un médecin'

1aDekkers.large_379568Lettre à son avocat:

Van: Jan Boeykens
Aan: Raf Jespers
Datum: 8 okt. 2008
Onderwerp: Marcel Vervloesem - hôpital - Turnhout

Cher Mtre Jespers,

Je viens d'apprendre que Marcel Vervloesem se trouve encore à la prison de Bruges. Aucun fourgon cellulaire n'aurait pu être trouvé pour le transfert à la prison de Turnhout.

Normalement, il devrait être renvoyé ce vendredi à Turnhout, mais le vendredi, toutes les prisons sont en grève. Il ne sera donc pas possible de rechercher un fourgon cellulaire pour le transfert.

Marcel Vervloesem pourrait encore être en cellule d'isolation pour des prisonniers infectés, là où est maintenu depuis déjà un mois. Il ne peut sortir de cette cellule que 3 fois durant 2 minutes par jour pour que l'infirmière prenne un petit peu de sang (diabète). Il n'a aucun contact avec les autres prisonniers.

J'avais espéré que vous pourriez intervenir mais j'ai l'impression que la situation reste inchangée.

Comme j'ai vous ai écrit, Marcel Vervloesem a besoin d'urgence d'aide médicale pour ses problèmes de coeur, de diabètes et de cancer, d'autant plus qu'il est gravement affaibli à cause de sa grève de la faim et de la soif. Il doit être observé à l'hôpital. Sa place n'estpas en prison.

A cause du fait qu'en Belgique, il n'y a aucune personne, même pas La Ligue des Droits de l'Hommes qui se préoccupe des droits de l'homme, j'ai contacté aujourd'hui des associations européennes qui travaillent autour les droits de l'homme.

En attendant votre réponse,

Jan Boeykens
Président du Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue de Faider 10
1060 Saint-Gilles
Belgique
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Photo: procureur-général Christine Dekkers du cour d'appel d'Anvers où Marcel Vervloesem était condamné et les cd-roms pédocriminels du réseau Zandvoort étaient volés

07-10-08

Réseau pédocriminel de Zandvoort: Lettre au avocat de Marcel Vervloesem


'Marcel Vervloesem doit être hospitalisé d'urgence et examiné par un médecin'

1aDekkers.large_379568Bruxelles, 7.10.2008

Lettre à Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem

Cher Maître,

Je sais bien que vous avez écrit au parquet pour cet affaire mais Marcel Vervloesem a été enfermé pendant presque un mois dans une cellule d'isolation sans air frais dont il ne sortait que 3 x par jour durant 2 minutes pour le controle du sucre de le sang (diabètes). Il a été complètement isolé des autres prisonniers, n'a pas reçu son courrier durant deux semaines. Il n'a eut la permission que de reçevoir sa fille et une autre personne sur visite.
Il n'a pu parler à ses advocats que 5 minutes.

Les droits de l'homme ont été gravement violés mais personne n'a réagis à toutes nos lettres et publications. J'ai alors contacté quelques membres du parlement européen.

Marcel est cardiaque, lourdement diabétique et a un triple cancer. Sa grève de la faim et de la soif l'a énormement afflaibi. On ne peut pas nier ces faits.

Il doit être hospitalisé d'urgence et examiné par un médecin.

Après sa grève de la faim en 2005, Marcel Vervloesem a été hospitalisé pendant 10 jours à l'hôpital. Pourquoi cela ne se fait-il pas maintenant ?

Jan Boeykens
Président du Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue de Faider 10
1060 Saint-Gilles
Belgique
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Photo: procureur-général Christine Dekkers du cour d'appel d'Anvers où Marcel Vervloesem était condamné et les cd-roms pédocriminels du réseau Zandvoort étaient volés

18:38 Gepost door Jaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: droits de l homme belgique |  Facebook |

06-10-08

Belgium is a center of child trafficking


Moldavian childs for 1000 euros the night - Belgian anti-childporn-activist Marcel Vervloesem victim of a systematic persecution

zandvoort.gevangenis.mail-2From: Jan Boeykens
To: dimitris.komodromos.europarl, gabriela.langada.europarl, armin.machmer.europarl, enda.mckay.europarl, isuka.palaugarcia.europarl, silvia.pelz.europarl, david.poyser.europarl, sergi.europarl, sarahludfordmep.uk, fionahallmep.uk, bill.newtondunn.europarl, andrew.duff.europarl, dianawallismep.uk, enicholson.europarl, elspethattwoollmep.uk, chrisdaviesmep.uk, sharonbowles.uk, david.mccullough.europarl, mariearlette.carlotti.europarl, giovanniclaudio.fava.europarl, hannes.swoboda.europarl, anamaria.gomes.europarl, maria.sornosamartinez.europarl, lizlynne.uk
Date: 6 okt. 2008
Subject: Belgium is a center of european child trafficking: CIPAL

Belgium is a center of european child trafficking !
Moldavian child for 1000 euros the night, ordered from a governmental organization.

Patrick Dewael, present Minister of home affairs, alerted his direct collaborator that "an investigation was in hand against him about human trade", long before the arrival of police force.
The collaborator of the minister and his partners in crime where discharged, officially because Judge Myriam Vrints took three weeks before she included the incriminating evidences in the file. "This incompleteness violates rights of the defence", according to the court of Turnhout, who had rejected the Vervloesem file's "incompleteness", to which the same Judge Vrints had not managed to include 37 parts of the defence in 8 years.

The CIPAL, acronym of "Centre Informatique Provinces of Antwerp and Limburg" is a government organization in charge of the public services via the Internet. Its main office is situated in Geel, a Flemish city of 35.000 inhabitants, from where Pasteur Stamford directed the Spartacus branch of the paedocriminal ring that has been shown by Marcel Vervloesem of the Morkhoven Group (network Zandvoort) in 1998.

Kamiel Charlier, 50 years and purchasing manager of the CIPAL, had concluded with Vladimir Saca, a Moldavian procurer, the delivery of prostitutes in Belgium for two to three thousand euro each. Filip De Graeve, (33) direct collaborator of the minister and director of "E-government" introduced him to Marc Vandervelden (46), a procurer liable to prostitute them.

The purchasing manager had ordered three "prostitute" to be and paid a deposit. The transaction was supposed to provide him 1.500 euros net of tax per month.
The collaborator of the minister would have gained only free prostitutes, as if he were too ugly to find a girlfriend.
But the project crumbled when Walter Hartmann, another CIPAL employee, discovered various emails from Russia and Romania to the purchasing manager, as well as an email addressed to Vladimir Saca:
"One of my friends asks me something special: he wants to come to Chisinau in Moldavia. He asks whether you can do something for a very young. I know that it is morbid, but he wants to pay lot of money. He asks between 8 and 12 years and is ready to pay one thousand euros per night. Can you take care of this?

On March 8, 2003, the court of Turnhout received these emails, which were sent to them by Walter Hartmann. The case was instructed by Myriam Vrints. Her inquiry had dysfunctions for already five years in the cabal aiming at discrediting the Zandvoort case that Marcel Vervloesem had brought to justice.

Christine Dekkers, public prosecutor of Antwerp, directly informed the Minister of the risks which weighed on his collaborator. She also had dysfunctions in the Zandvoort case, since she had received seven CDs of rapes, murder and tortures on children, which will be stolen from her law court!

On March 13, at 23:30 hours, Ludo Helsen, provincial deputy, former president of the CIPAL, telephoned Arthur Philips, the managing director, to warn him of the situation. The managing director convened the purchasing manager, who pled it was an "illegitimate gossip". As his test contract was over, CIPAL gave him the very same day, a longterm work contract, and then purified the mail server of its data.

On March 24, Jan Kerremans, principal private secretary of the Minister Dewael, contacted Eric Stroobants, the Flemish administration's boss, and boss of the minister's collaborator. Healso telephoned with the public prosecutor of Antwerp.
According to prosecutor Marianne Cappelle, who also had dysfunctions in the Vervloesem file, the investigation was started only by the telephone call to the police on March 27, from Hans Schoofs, a politician who had received the information in an anonymous letter.
The searching took place urgently the very same day, after the CIPAL was informed of the police force arrival, according to the chief of the Central Office for the Repression of Corruption.

The sales manager will be laid off on March 31 and the collaborator of the minister in July. But the man who had denounced the network was also laid-off in October, in despite the King's congratulations for his act good citizenship!

The CIPAL claimed charges, since its employees ordered women and children from its computers, during their work hours, at the cost of the Belgian citizen's. The evidence was so crushing that the purchasing manager had no other choice than to confess.

The press kept under silence this case, which was likely to be much more embarrassing for the "E-government", if Marcel Vervloesem inquired in Geel, which is located 18 kilometres away from his place.
The secrecy was so well kept, that nobody knew anything of it, if not just a vague rumour about women, but not a word of the child for 1000 euros the night.

The instruction of Judge Vrints will carry out the court of Turnhout to retain the most absurd calumnies against Marcel Vervloesem, at the moment when the collaborator of the minister lost his employment.
The man who had been officially thanked by the president for the Council of Europe, to have allowed carrying the light on the "odious" traffic of sexual exploitation children, was calumniated by a band of good-for-nothing.
Among them, of the one of his half brothers who is the shame of the family, object of 37 official reports blaming him for sexual abuses of minors.
Though he is illiterate, the shame of the family will be elected by the communal council, to be member of the social services direction, of the social housing company direction, of the police force council, town representative to inter-commune Water Company... and to CIPAL!
So many jobs which do not request to know how to write, but to know the names of those who support his half brother. A Gestapo social workers and police officers can then badger and threaten, i.e.: to expel them from their social lodging.

The collaborator of the minister will say that "well before the control at the CIPAL, he had been informed by his boss, the minister president Dewael that an investigation was in hand against him about human trade." But the minister did not explain why he warned his collaborator, before the police force could look for other incriminating evidences.

On September 27, 2007, the court will retain the "incompleteness" of Judge Vrints, who actually would consist in having taken three weeks to open the file of human trade from the Belgian "E-government" with Russia, Romania and Moldavia. It will also blame honesty in obtaining the only evidence which remained. The emails would have been stolen, not to the party claiming charges that paid for the ink and paper, tot he author of the orders of women and children. The accused inconsents were discharged.

The insurance company Mercator appealed. It reproaches to the purchasing manager of having made possible to an Italian friend to steal his Mercedes, so as to obtain fraudulently a compensation of 30.000 euros. The Court of Turnhout hypocritically followed the example, then the parties claiming charges.

Can Minister Dewael explain why he refused to meet the president and the vice-president of Werkgroep Morkhoven, to explain his position on the 100.000 photographs of crime of the Zandvoort network?

It now appears that the French cases were judged in absence of 88.539 incriminating evidences. The President of the Court of Cassation of Paris has sent this July 23, 2008; an answer concerning this problem, but his mail has still not arrived on August 12.

Could the minister order an investigation to know weather the political officials solicited to clarify these cases would have sent answers which would never have arrived to their recipients or if they are all very rude individuals? Could he investigate to discover who has retained these 88.539 incriminating evidences from the French investigation and what are the results of the Belgian investigation on the French magistrate photographed trousers down, with an 11 year old boy?

Jan Boeykens
President of the Morkhoven Group

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Belgium
nr. 443.439.55
Tel: 0032 2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Photo: September 9th, 2008 - Action of the Workgroup Morkhoven in front of the door of the prison at Turnhout where Morkhoven-activist Marcel Vervloesem was locked up after the false accusations of some criminals who were paid for it.

02-10-08

L'enfermement de Marcel Vervloesem


La Belgique est un centre de trafic d'enfants

GevangenisBrugge.151041743


Bruxelles, 2.10.2008

On apprend à l'instant que Marcel Vervloesem va être renvoyer au prison de Turnhout.
Marcel Vervloesem qui est gravement affaibli par sa grève de la faim (et de la soif) et qui a besoin de traitement spécialisé pour son coeur, son diabètes et son triple cancer, sera sans soin parce qu'au prison de Turnhout il n'y a même pas une infirmerie.
Il y a toujours un sérieux risque de coma pour Marcel Vervloesem et on n'a pas le droit de mettre une personne si malade au prison.

Jan Boeykens
Président du Werkgroep Morkhoven

-----------------------

2.10.2008

Cher Jan,

Je remercie le ciel que Marcel a suspendu sa grève de la faim. C'est nécessaire qu'il sorte la prison et reste lutter les pédo-criminels.

J'ai téléphoné à la prison de Bruges, et je comprend pas pourquoi on ne me voulait pas parler en français.

J'ai envoyé une lettre (celle que j'avais envoyé à Jacqueline) avec une copie de ma carte d'identité, comme vous me l'a suggéré de faire. J'espère que ma permission de visiter Marcel va arriver en quelques jours.

Le 4 Octobre, il y a en Rome une réunion du Mouvement pour les Enfants et on va étudier les dossiers de Marcel et de Maria Pia Maoloni.

Courage, parce qu'enfin il y a quelque chose qui se bouge en notre faveur.

Salutations également à la douce Jacqueline.

Salut

Giovanni
SOS Antiplagionovara

-----

Van: Jan Boeykens
Aan: "sos. antiplagionovara"
Datum: 2 okt. 2008
Onderwerp: Re: Visita a Marcel

Cher Giovanni,

J'envoie une copie de votre message au cabinet du ministre de la justice Vandeurzen qui est responsable pour toutes les problèmes en qui blocque le dossier de Marcel parce que le ministre refuse toute enquête aux vol des documents à décharge dans le dossier Vervloesem et le vol des cédéroms du réseau pédophile de Zandvoort à la cour d'appeld'Anvers qui sont constatés par le Conseil Supérieur de la Justice.Le ministre ne m'a pas encore répondu ma lettre recommandée dd. 30.5.2008 concerne ces vols. I y a quelques semaines que je téléphonais au cabinet du ministre. Koen De Busser, un membre du cabinet qui est responsable pour ce dossier, me répondait que ma lettre est 'vraisemblabement resté au bureau du chef de cabinet' et 'qu'on ne peut pas répondre toutes les lettres'. De Busser a un seul fois répondu. Dans son réponse dd. 7.4.2008 à Monsieur Hugo Mertens du Werkgroep Morkhoven, il disait que les vols font part des 'procedures judiciaires et que le ministre ne peut pas intervenir'. Il envoyait la lettre de Hugo Mertens au procureur-général du Cour d'appel d'Anvers qui n'ouvrit pas une enquête parce que c'est juste là-bas que les cédéroms ont été disparu. C'est le Cour d'appel d'Anvers aussi qui nommait le réseau pédocriminel de Zandvoort avec les (selon le rapport du police fédéral) 88.539 victimes, 'une bulle' et qui condamnait Marcel sans tenir compte avec les vols de son dossier.
Un autre membre du cabinet me disait que Koen Debusser réponderait ma lettre mais je n'ai eu aucune réponse.
Ca explique pourquoi Marcel est toujours encore enfermé, pourquoi il était complètement isolé et pourquoi nous avons si beaucoup de problèmes avec les communications: téléphone, poste, mail etc.

J'ai l'impression que notre ministre de la justice qui sait que Marcel, à cause des vols de son dossier, a été condamné sur base d'un dossier incomplet, préfère que Marcel reste enfermés et que les voleurs des dossiers et les protecteurs des pédo-criminels restent en liberté. C'est à croire que le ministre de la justice couvre la criminalité organisé !

Tout le monde sait que la Belgique est un centre de trafic d'enfants et que les pédo-criminels sont protégés.
'En Belgique, la vente d'enfants est étroitement liée au vaste trafic d'êtres humains pour lequel ce pays est une véritable plaque tournante' (Ofelia Calcetas-Santos - ONU - E/CN.4/2000/73/Add)
C'est pour cette raison que nous prenons contact avec toutes sortes d'organisations et d'associations internationales.

Jan


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(Belgique - Belgium)

Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Photo: la prison de Bruges (Belgique) ou Marcel Vervloesem est enfermé et isolé comme un 'terrorist'

01-10-08

Marcel Vervloesem: arrêt de la grève de faim


Marcel Vervloesem arrête sa grève de la faim

GevangenisBrugge.151041743


Posted: Wed Oct 01, 2008 7:53 pm

Marcel Vervloesem arrête la grève de la faim, pour continuer le combat

Marcel Vervloesem, en concertation avec la direction du Werkgroep Morkhoven, a décidé le 30 septembre 2008 à 16h50, d’arrêter sa grève de la faim qu’il a débuté le 5 septembre et assortit d’une grève de la soif durant les 7 premiers jours. Il a été emprisonné sans que les juges de la Cour d’Appel d’Anvers et de la Cour de Cassation de Bruxelles ne veuillent tenir en compte du vol de pièces décharge, malgré que ce vol ait été confirmé par le Conseil supérieur de la Justice, ni du déni de tous ses droits à la défense.

Il a mis sa vie en jeu pour demdaner des lois européennes qui protègent les citoyens des simulations d’erreurs judiciaires avec pour effet d’anéantir les victimes et témoins du crime organisé. Il a accepté d’arrêter la grève de la faim, vu les procédures au tribunal de l’application des peines et les procédures à la Cour Européenne des Droits de l’Homme et aux motifs:

1ier. Des appels pressants des associations internationales de la protection de l’enfance et des victimes du réseau pédocriminel Zandvoort qui lui demandent de rester en vie afin qu’il puisse témoigner à la réouverture de leur dossier, également fermé en l'absence de pièces majeures. Il a été très sensible à l’appel de jeunes victimes à toutes les autres victimes, leur demandant de se lever pour leurs droits.

2e. Pour pouvoir recevoir les délégations de l’ONU appelées afin constater :
- Les traitements des victimes et des témoins qui dénoncent les réseaux pédocriminels.
- Les punitions arbitraires, en l'absence d’infraction au règlement de la prison:
- Enfermement en cellule d’isolation.
- Violation de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- Violation de la convention des Droits de l’Homme.
- Interdiction de contact avec les autres prisonniers.
- Non respect du droit de visites.
- Rétention de courrier
- Limitation de la consultation de ses avocats

3e. Pour pouvoir continuer, en collaboration avec son association, les actions de sensibilisation à la nécessité de lois européennes pour l'application des droits de l'homme

-----

Marcel Vervloesem a un triple cancer, une défaillance cardiaque grave et d’un diabète insulinodépendant. Il est dans un état de déshydratation aggravé contre sa volonté, du fait qu’il ne lui a été donné que de l’eau bouillante qui lui a occasionné des douleurs insupportables qu'il ne parvenait pas à la boire.

Il était depuis le matin, dans l’impossibilité de boire sans vomissement immédiat. Il avait perdu concience sans pouvoir définir exactement pendant combien de temps. Il ne parvient plus à dormir ou à rester debout que quelques instants.

Marcel Vervloesem a déjà, protesté contre un emprisonnement arbitraire et fait une grève de la faim, en 2005. Il avait été réalimenté à la prison de Bruges. La manque de contrôle de l’augmentation du sucre dans le sang avait provoqué trois comas diabétiques, chacun susceptible de lui être fatal, en raison de son état cardiaque.

Le Werkgroep Morkhoven ignore à l'heure actuelle, s'il a survécu à la réalimentation.

http://droitfondamental.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=669

Photo: prison de Bruges (Belgique)