04-09-07

De kinderpornozaak Zandvoort


Belgische pers, justitie en Child Focus zwijgen kinderpornozaak Zandvoort dood


Zandv.fetchNa vijf opéénvolgende ministers van Justitie is de kinderpornozaak Zandvoort nog altijd niet onderzocht. Noch justitieminister Melchior Wathelet (CDH), justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), justitieminister Tony Van Parys (CD&V), justitieminister Marc Verwilghen (VLD) lieten werk maken van een onderzoek. Justitieminister Laurette Onkelinx (PS) beweerde zelfs dat het 'enkel om een individuele zaak ging'.
De -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen op het kinderpornomateriaal werden nooit geidentificeerd en de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten werden nooit opgespoord. Zij lopen nog steeds vrij rond en hebben ongetwijfeld nieuwe slachtoffers gemaakt.
Ook Child Focus dat regelmatig werd gecontacteerd, besteedde niet de minste aandacht aan dit dossier.
De Werkgroep Morkhoven blijft echter aandringen op een onderzoek en begrijpt niet waarom de Belgische overheid deze zaak door middel van het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, in de doofpot wil steken.
Zolang het proces tegen Marcel Vervloesem loopt, mag de Werkgroep Morkhoven immers geen documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort vrijgeven. Marcel Vervloesem die voor de meeste klachten tegen hem werd vrijgesproken, riskeert zelfs een gevangenisstraf van twee jaar indien hij geen rekening houdt met het vonnis van het gerecht van Turnhout dd. 15.11.2006 waarin hem een volledig ongrondwettelijk spreekverbod met de pers werd opgelegd.


1-263

Sénat de Belgique - Belgische Senaat
Annales parlementaires - Parlementaire handelingen
SÉANCES DU JEUDI 22 AVRIL 1999 - VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 22 APRIL 1999

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER VAN HAUTHEM AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN ZOALS TE ZIEN OP INTERNET »
QUESTION ORALE DE M. VAN HAUTHEM AU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR « L'EXPLOITATION SEXUELLE D'ENFANTS COMME ON PEUT LE VOIR DANS INTERNET »

De voorzitter. Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Van Hauthem.

Het woord is aan de heer Van Hauthem.

- De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). Mijnheer de voorzitter, net zoals alle parlementsleden, werd ook de minister van Justitie door de Werkgroep Morkhoven in het bezit gesteld van een aantal copies van foto's waarop te zien is hoe kinderen en peuters op een weerzinwekkende wijze seksueel worden mishandeld en gefolterd. De foto's zouden afkomstig zijn van Internet. De werkgroep deelt mee dat ze ongeveer tienduizend foto's bezit en dat ze bereid is deze eventueel aan het gerecht te overhandigen. De publieke opinie begrijpt niet hoe deze situatie nog langer kan bestaan, hoe met andere woorden, Internet blijkbaar een veilige schuilplaats biedt voor handelaars in kinderen en kinderporno.

De vragen zijn de volgende. Hoe is het mogelijk dat handelaars in kinderporno via het Internet vrijuit kunnen gaan ?
Welke juridische problemen stellen zich ?
Houdt een specifieke cel zich op federaal niveau bezig met het speuren naar kinderporno op het Internet ?
Bestaat er daaromtrent een specifiek beleid ?
Hoever staat het met afspraken op Europees niveau tussen de verschillende politiediensten om de strijd tegen kinderporno in het algemeen en kinderporno op het Internet in het bijzonder aan te pakken ?

-------

De voorzitter. Het woord is aan minister Van Parys.

De heer Van Parys, minister van Justitie. Mijnheer de voorzitter, vorige maandag heb ik in de commissie voor de Justitie van de Kamer reeds vragen beantwoord met betrekking tot de klachten die door leden van de werkgroep Morkhoven werden geformuleerd. Ik blijf ten zeerste bekommerd om het fenomeen van de verspreiding van kinderporno op Internet. Het is voldoende kennis te nemen van de informatie die door de werkgroep Morkhoven werd toegestuurd om te weten hoe ergerlijk en afschuwelijk dit is. Mijn bezorgdheid dateert al van veel vroeger. Een paar weken geleden stond ik erop zelf het woord te voeren op de tweede internationale vergadering van de groep COPINE, Combating Peadophile Information Networks in Europe, die plaatsvond in Brussel op 1 en 2 april 1999. Dit geeft reeds een antwoord op de vraag inzake de Europese samenwerking. Deze conferentie, die meegeorganiseerd werd door het ministerie van Justitie en de nationaal magistraat, werd van Belgische zijde bijgewoond door verschillende magistraten en politiediensten. Het was vooral de bedoeling een Europese aanpak van het fenomeen te realiseren.

In mijn omzendbrief betreffende de samenwerking en de taakverdeling tussen de politiediensten werd de materie van computercriminaliteit bij voorrang toebedeeld aan de gerechtelijke politie, in afwachting van de integratie. Dit heeft aanleiding gegeven tot het oprichten van CCU's, Computer Crime Units, in elk van de vijf ressorten van het hof van beroep. Daarnaast is op het niveau van de bijzondere brigade voorzien in een National Computer Crime Unit waarbinnen een Meldpunt Kinderporno werd opgericht, dat specifiek betrekking heeft op de behandeling van zaken die te maken hebben met de verspreiding van kinderporno via Internet. De nationaal magistraat speelt hierbij de belangrijkste rol, zowel wat betreft de informatie voor de binnenlandse als voor de buitenlandse overheden. De oprichting en de werking van dit Meldpunt hebben eveneens het voorwerp uitgemaakt van overleg met mijn collega Di Rupo die bevoegd is voor Telecommunicatie en dus ook voor de Internetproblematiek. Naar aanleiding van de besprekingen binnen de werkgroep die ingevolge dit overleg werd opgericht, werden ook de relaties met de Internet Access Providers besproken.

Ten slotte is het niet onbelangrijk te wijzen op het feit dat dit Meldpunt Kinderporno ook zijn medewerking verleent aan het initiatief met betrekking tot het aanleggen van een nationale en internationale documentatie inzake kinderpornografie. Ik verwijs naar de uiteenzetting die ik heb gegeven voor de opvolgingscommissie Dutroux. Ik veronderstel dat dit document als parlementair document onder de leden van de Senaat werd verspreid.

Ik wil u niet verhelen dat de problematiek van de misdrijven die via Internet worden gepleegd, verre van eenvoudig is, gezien de internationale dimensie van het fenomeen, dat overigens niet tot kinderporno beperkt blijft. We vinden hier ook andere vormen van criminaliteit, zoals het aanbieden van witwaskanalen, racistische uitlatingen of het verspreiden van recepten voor artisanale springtuigen, om maar enkele terreinen te noemen waarover men via Internet informatie kan verzamelen.

In verband met de verspreiding van kinderporno, worden we overigens niet alleen geconfronteerd met het probleem van het natrekken van de identiteit van de oorspronkelijke afzender, maar ook met de moeilijkheid om de slachtoffers, en vooral de daders, te identificeren, aangezien deze laatsten vaak en om evidente redenen onherkenbaar worden gefotografeerd of gefilmd. Alleen al daarom is niet enkel de bijstand nodig van gespecialiseerde computer crime units , laboratoria van de gerechtelijke politie en beeldverwerkingsspecialisten, maar is er vooral nood aan een goede internationale samenwerking en een meer gelijkvormige strafbaarstelling van dergelijke inbreuken in de verschillende landen. In die zin heb ik op de laatste vergadering van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken niet alleen gepleit voor een gemeenschappelijke bestraffing, maar ook voor een gemeenschappelijke normering. Samen met Frankrijk hebben we een nota uitgewerkt in de hoop dit als een belangrijk punt op de agenda te plaatsen van de volgende Europese top, die in het najaar plaatsheeft.

-------

De voorzitter. Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een repliek.

- De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik twijfel er niet aan dat dit al langer dan vandaag een van zijn bekommernissen is. Nagenoeg iedereen, over de ideologische en partijgrenzen heen, is hierover bekommerd. Ik stel vast dat de minister zowel binnenlands als internationaal initiatieven heeft genomen. We willen de minister niet met de vinger wijzen, maar we hebben toch de indruk dat de internationale samenwerking inzake normering en bestraffing blijkbaar bijzonder moeizaam verloopt, terwijl daar toch de sleutel voor de oplossing van een deel van deze problematiek ligt. Blijkbaar is het niet eenvoudig de verschillende elementen op elkaar af te stemmen. We hebben de indruk, nogmaals zonder de minister met de vinger te willen wijzen, dat dit allemaal zeer traag vooruitgaat. Het duurt zeer lang voor men werkelijk tot vervolging kan overgaan. De indruk bestaat dan ook dat de politiek eigenlijk een beetje machteloos staat. Niets is zo erg als een politieke overheid die de publieke opinie moet zeggen dat ze machteloos staat. Ik hoop dan ook dat de internationale samenwerking sneller tot stand zal komen dan tot nu toe het geval is geweest. Anders blijven die criminelen vrijuit gaan.

-------

De voorzitter. Het woord is aan minister Van Parys.

De heer Van Parys, minister van Justitie. Mijnheer de voorzitter, uit mijn antwoord is duidelijk gebleken dat de regering zeker niet van plan is dit probleem blauw blauw te laten. Integendeel. In de Europese context is het precies België dat tot nu toe het voortouw heeft genomen. Het meldpunt bestaat sinds 1996. Als er in de Europese Unie één land is dat alles in het werk heeft gesteld om de internationale samenwerking mogelijk te maken, dan is het wel België. We hebben ook de ambitie dit te blijven doen, zeker omdat we een beetje gestigmatiseerd zijn door de feiten die we allemaal kennen.

De voorzitter. Het incident is gesloten - L'incident est clos.

11:34 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Sire, In de zaak Zandvoort schreef ik reeds herhaalde malen naar Child Focus
BELGISCH KONINGSHUIS
http://www.2link.be/index.php?zone=dochter&dochter=koningshuis&actie=mail

Antwerpen, 31.1.05

Sire,

Betreft: De ongeidentificeerde kinderen (+ baby's) en de onopgespoorde daders van de cd-roms Zandvoort.

In de zaak Zandvoort schreef ik reeds herhaalde malen naar Child Focus (federale politie) en Justitieminister Onkelinx.

Vandaag schreef ik opnieuw naar Child Focus dat allerlei campagnes 'tegen kinderprostitutie' ondersteunt.

Ziehier mijn brief:CHILD FOCUS
WEBADRES: dfocus-net-alert.be/focus/index.cfm?fuseaction=home.othertype&cfid=31945&cftoken=59463890

ANTWERPEN, 31.01.2005

GEACHTE HEER,


IK LEES DAT CHILD fOCUS DE CAMPAGNE 'HELP KINDERPROSTITUTIE BESTRIJDEN', ONDERSTEUNT.

DE FEDERALE POLITIE WAARMEE CHILD FOCUS SAMENWERKT, DEELDE ONLANGS IN EEN RAPPORT MEDE DAT ER 88.539 FOTO'S OP DE CD-ROMS VAN HET KINDERPORNONETWERK ZANDVOORT STAAN. '70% HIERVAN IS VAN DUIDELIJK KINDERPORNOGRAFISCHE AARD', ALDUS DE FEDERALE POLITIE.

VANDAAR DAT IK MIJ AFVRAAG WAAROM CHILD FOCUS EN DE FEDERALE POLITIE NIETS DOEN OM DE KINDEREN (EN BABY'S) OP DE FOTO'S TE IDENTIFICEREN EN DE DADERS DIE MEN ACTIEF BEZIG ZIET OP DE CD-ROMS OP TE SPOREN.

IK SCHREEF AL VERSCHILLENDE MALEN NAAR CHILD FOCUS EN DE FEDERALE POLITIE IN DEZE ZAAK ZONDER DAT ZIJ IETS ONDERNAMEN EN IK NEEM VANDAAG OPNIEUW CONTACT OP MET HET KONINGSHUIS.

JAN BOEYKENS
WERKGROEP MORKHOVEN
HTTP://GROUPS.MSN.COM/WERKGROEPMORKHOVEN

PS. Ik vulde uw formulier in en gaf al mijn persoonlijke gegevens op om van uw initiatief in deze zaak op de hoogte te worden gesteld.In de hoop, Sire, dat het Koningshuis dat mede aan de basis ligt van de oprichting van Child Focus, deze zaak serieus neemt, en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen

-----------------------------------------------------

Child Focus: persbericht + mededeling

Child Focus - Federale politie
Websiteadres: http://www.childfocus-net-alert.be/


Antwerpen, 2 februari 2005

Geachte Heer,

Betreft: Gerecht te Turnhout - bezit van kinderporno


De Werkgroep Morkhoven publiceerde het volgende persbericht:

"Het gerecht van Turnhout dat al jarenlang de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopt en naar een goede reden zoekt om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven te laten sluiten, gaf de federale politie van Turnhout opdracht om vandaag, 1.2.2005, Marcel Vervloesem opnieuw omtrent de publicaties en foto's op deze MSN-groep te ondervragen. De ondervraging volgt op het verzoek van J.D. Lejeune (Child Focus) om eindelijk eens werk te maken van het onderzoek rond de kinderpornozaak Zandvoort. De federale politie observeert de MSN-groep Werkgroep Morkhoven al sinds bijna 2 jaar maar vond blijkbaar onvoldoende informatie in de publicaties om ernstig werk te maken van de identificering van de kinderen (en baby's) op de -volgens een recent rapport van de federale politie- 88.539 foto's van de cd-roms Zandvoort. De daders op de cd-roms werden nog altijd niet opgespoord en konden hun werk dat ondermeer uit het folteren en verkrachten van kinderen bestond intussen rustig verder zetten terwijl Child Focus de verschillende acties tegen kinderprostitutie voluit steunt.

De Werkgroep Morkhoven schreef gisteren opnieuw naar
Child Focus en het Belgisch Koningshuis om deze toestand aan
te klagen."

Gezien Procureur Herman Janssens van het Gerecht van Turnhout reeds jarenlang in het bezit is van het kinderpornografisch materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort zonder dat hij opdracht gaf om de daders op te sporen en de kinderen te identificeren, verzoek ik de federale politie en Child Focus om in deze zaak een onderzoek naar het 'bezit van kinderporno' in te stellen.

Child Focus en de federale politie maken zichzelf en de campagne 'Stop de kinderprostitutie in het Buitenland' van Minister De Gucht waarbij de Belgische bevolking door middel van levensgrote affiches wordt opgeroepen om de oogkleppen te verwijderen en kinderprostitutie waar dan ook te melden, immers ongeloofwaardig als zij toelaten dat bepaalde personen binnen de Belgisch Justitie de kinderpornodossiers laten voor wat ze zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens - Arsenaalstraat 5/14 - 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven - (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven )


PS. Ik wens van de afhandeling van deze zaak op de hoogte te worden gehouden en vul hiervoor het nodige formulier in.

Gepost door: Jan Boeykens | 20-09-07

Kinderporno Koning

Interview met Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven


We publiceerden enkele weken geleden een tekst getiteld 'De cd-roms van de Koning - Cederoms met kinderpornografie van de Belgische Koning rotten al jarenlang weg op het Hof van Beroep te Antwerpen'.
Hoever staat het nu met dit dossier ?

- Marcel Vervloesem (MV): Er is heel wat geheimzinnigheid rond dit dossier. Ik deed een paar maanden geleden navraag bij de Procureur des Konings te Antwerpen. Ik vermeldde het dossiernummer en vroeg hoe het met het onderzoek stond.
De Procureur des Konings antwoordde mij dat het dossiernummer hetwelke ik had opgegeven 'onvoldoende was om het dossier te vinden'.
Ik vond dat bijzonder vreemd. Daarom stuurde ik de gerechtelijke documenten met het dossiernummer terug naar de Procureur des Konings.
Ik kreeg plotseling geen antwoord meer. Men bleek mij plotseling vergeten te zijn. Toen ik na verschillende weken nog altijd geen antwoord had, heb ik een aangetekende brief gestuurd aan de Procureur met de vraag waarom men mij niet meer antwoordde.
Een week later kreeg ik dan onverwachts toch een brief van de Procureur des Konings. Ik dacht bij mezelf: 'jongen nu gaan we het weten'!
Toen ik de brief las, merkte ik dat de Procureur des Konings in mei 1999 het ganse dossier aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt. De Procureur kon me niet laten weten onder welk dossiernummer het dossier aldaar was ondergebracht.

Hoe kan dan nu ?

- MV: Tja, dat vroeg ik mij ook af. Omdat ik nog steeds geen antwoord had op mijn vraag hoever het met het onderzoek in dit dossier stond, heb ik dan maar een brief gestuurd naar de procureur-generaal te Antwerpen. Op die brief kreeg ik geen antwoord.
Een drietal weken later heb ik dan een tweede brief aan de procureur-generaal gestuurd. Ook op die brief kwam er geen antwoord.
Ik heb tenslotte een aangetekende brief gestuurd aan de procureur-generaal maar ook op deze brief kwam geen antwoord.

En dan ?

- MV: Weet u het soms ? Ik stel vast dat ik al zes brieven schreef aan de Antwerpse magistratuur en dat we nog steeds geen stap verder staan.

Wat ga je nu doen ?

- MV: Ik heb me nu met een klacht tot de Hoge Raad van Justitie gewend en heb ook een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman omdat ik van mening ben dat je als burger minstens het recht moet hebben om geinformeerd te worden over de stand van je dossier en de beslissing dewelke men daarin genomen heeft. Je zal toch begrijpen dat wanneer je acht jaren lang niets van justitie verneemt in verband met je dossier, je verplicht bent om zelf te informeren.

Gaat het hier om het dossier omtrent de cd-roms kinderporno die aan de Koning en de minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) werden gegeven ?

- MV: Jazeker.
Toen de cd-roms aan het Koningshuis werden overhandigd werd de minister van justitie (Van Parys dus) door de Koning met deze zaak belast.
Men schakelde dan de procureur-generaal van Antwerpen in. De zaak stierf toen een stille dood.

Ben je nooit op het idee gekomen om bij Van Parys te informeren ?

- MV: Jawel, maar je mag als burger toch verwachten, zeker nadat de Koning in de media verkondigde dat 'alles tot op het bot onderzocht moest worden', een procureur-generaal die woorden toch niet in de wind zou slaan. In feite zou je van een minister van justitie toch mogen verwachten dat hij zijn dossier opvolgt.

Van Parys is natuurlijk maar gedurende korte tijd minister van Justitie geweest. Misschien heeft het daarmee te maken.

- MV: Dat is onzin. Een minister blijft verantwoordelijk voor zijn dossiers en het zou trouwens wat al te gemakkelijk zijn om zo je eigen verantwoordelijkheden te ontlopen. Er bestaat ook nog zoiets als een overgave van dossiers bij een regeringswisseling. En vergeet niet dat iemand als Tony Van Parys toch zowat als de justitiespecialist binnen de CD&V wordt beschouwd.
Ik denk eerder dat zowel de procureur-generaal als Tony Van Parys gehoopt hebben dat deze zaak snel zou vergeten worden. Dat verklaart misschien ook waarom de brieven nu niet kunnen beantwoord worden.

Heb je justitieminister Onkelinx (PS) nooit over deze zaak gecontacteerd ?

- MV: Nee, waarom zou ik ? Mijn ervaring met het kabinet van justitieminister Onkelinx leerde mij immers dat de administratie daar niet werkt.

De vzw Werkgroep Morkhoven overhandigde ook een copie van de cd-roms kinderporno aan het Europees Parlement. Hoe is de zaak daar verlopen ?

- MV: Het Europese Parlement heeft goed werk geleverd. Het vroeg metéén een gerechtelijk onderzoek bij de procureur te Brussel. De Brusselse procureur gaf de zaak aan het parket van Turnhout. De gerechtelijke politie van Turnhout nam mij metéén een verhoor af en was bereid om de zaak te onderzoeken. Ze vroegen ons of we bereid waren om internetadressen en gegevens door te geven voor hun onderzoek. Wij hebben daar metéén in toegestemd.

En verder ?

- MV: Je gaat het niet geloven. Terwijl wij volop bezig waren om al de opgevraagde gegevens bij elkaar te brengen, kregen wij een brief in de bus afkomstig van het parket te Turnhout met de melding dat men ons 'gerechtelijk ging vervolgen voor de overdracht van de kinderpornocd-roms Zandvoort aan het gerecht te Turnhout'.
Het is onbegrijpelijk dat net op het ogenblik dat het Europees Parlement en de gerechtelijke politie de gegevens opvroegen, het parket van Turnhout een dergelijk bericht zendt. Het heeft metéén het vertrouwen tussen hen en de Werkgroep Morkhoven teniet gedaan.
Er is dus van het Europese onderzoek naar de cd-roms niets meer terecht gekomen. Aan het Europees Parlement lieten ze weten dat we 'niet wensten mee te werken'. Zo was de Belgische justitie ervan verzekerd dat de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers op de cd-roms met rust zouden worden gelaten.

Heb je nog sindsdien nog iets vernomen van het Europees Parlement ?

- MV: Jawel maar daarover kan ik nog niets zeggen. De toekomst zal uitwijzen welke rol bepaalde magistraten hebben gespeeld om geen klaarheid te moeten brengen in de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort en aanverwanten waarvoor deze magistraten mij een spreekverbod met de pers oplegden.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Kinderporno/210798e.html

--------------------

Wie wil reageren op dit bericht kan dit ofwel hier ofwel op het volgende adres:
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
Tel + Fax: 02 537 49 97
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Marcel | 23-10-07

De commentaren zijn gesloten.