23-05-07

Federale ombudsman: Klacht Minister Onkelinx 'onontvankelijk'

 

Klacht bij de federale ombudsman

Image Hosted by ImageShack.usVroeger kon men bij de federale ombudsman terecht als een minister of zijn administratie naliet om binnen de voorgeschreven termijn van 2 of 3 maanden te antwoorden op iemands brief maar die periode is definitief voorbij.
Een minister of administratie hoeft vandaag niet alleen niet meer te antwoorden binnen een bepaalde termijn maar hoeft zelfs niet meer te antwoorden, ook al gaat het om een dossier dat onder de politieke bevoegdheid van de betreffende minister en zijn administratie valt.
'Administratieve veréénvoudiging' noemen ze dat.

Minister Onkelinx (Parti Socialiste) zal dus ook de aangetekende brief met rode antwoordkaart van de Werkgroep Morkhoven in verband met de aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem en de dossiers waarin zij als minister ernstig in gebreke is gebleven, niet beäntwoorden. Brieven beäntwoorden ligt deze minister die graag veel politieke show verkoopt, trouwens niet.
Toch is een aangetekend schrijven naar Onkelinx geen weggesmeten geld want het bewijst nogmaals dat zij als minister van bepaalde feiten op de hoogte werd gesteld maar naliet om haar politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen.

Merk op hoe de medewerkster van de Federale ombudsdienst draait en keert en hoe zij de 'onafhankelijkheid en onpartijdigheid' van de minister aanwendt om de ingediende klacht 'onontvankelijk' te kunnen verklaren. Zij maakt zelfs het verwijt dat men via de Federale Ombudsdienst de minister 'wil dwingen om druk uit te oefenen op het gerecht' terwijl de klacht ondermeer gaat over het feit dat de minister geen parlementaire vragen en brieven in verband met de 88.000 slachtoffers en de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort wenst te beäntwoorden.

Wanneer organiseert de Federale Ombudsdienst eens een opendeurdag waarop er in samenwerking met Child Focus een paar duizend ballonnen in de lucht worden gelaten die vanuit een helicopter van de federale politie worden gefilmd ? Dat zou tenminste nog wat indruk maken !

----------

De heer Jan Boeykens
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Brussel 11 april 2007

Betreft: Uw bericht van 29 maart 2007 over het uitblijven van een antwoord van de minister van justitie - Ontontvankelijkheid

Geachte Heer,

Uw mail met een klacht over de minister van justitie wegens het uitblijven van een antwoord op diverse door u gemaakte opmerkingen heb ik goed ontvangen.

De Federale ombudsman is bevoegd voor het onderzoek van klachten over de werking van federale administraties en dat op voorwaarde dat verzoeker zelf eerst stappen heeft ondernomen en dat de betrokken administratie niet over een eigen ombudsdienst beschikt.De Federale ombudsman kan niet tussenkomen bij een minister teneinde aan te dringen op een uitvoeriger en/of anders luidend antwoord van deze minister op een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers gestelde vraag. Hij kan evenmin tussenkomen teneinde de minister van justitie aan te sporen om druk uit te oefenen op het parket in een concreet dossier. Dergelijk optreden zou immers zijn onafhankelijkheid en zijn onpartijdigheid in het gedrang brengen.

Ik ben dan ook verplicht om deze klacht onontvankelijk te verklaren en dit klachtendossier af te sluiten.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Federale ombudsman

Valentine Vanlangendonck
Auditeur
De federale ombudsman
Hertogstraat 43
1000 Brussel


De: Jan Boeykens
Date: 29 mars 2007
À: email@federaalombudsman.be
Objet: Klacht Minister Onkelinx

Brussel, 28.3.2007

Guido SCHUERMANS
federaal ombudsman
Hertogstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klacht Minister Onkelinx

Ik wens bij deze een klacht in te dienen tegen de handelswijze van Justitieminister Onkelinx.

De minister wenst namelijk niet te antwoorden op de vragen die ik haar stel.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be of werkgroep_morkhoven@hotmail.com

PS. In bijlage zend ik u de afschriften van mijn brieven dd. 13.4.2005 en 14.3.2007 die ik aan minister Onkelinx richtte.


Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Brief bleef onbeäntwoord


De: Jan Boeykens
Date: 14 mars 2007
À: info@laurette-onkelinx.be
Objet: zedelijk gedrag

Brussel, 13.3.2007

Justitieminister Onkelinx

Excellentie,

Betreft: attest zedelijk gedrag

In de Gazet van Antwerpen van 23.2.2007 stond te lezen dat U een wetsontwerp klaar hebt dat moet vermijden dat mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan zedenfeiten met minderjarigen nog met kinderen kunnen werken zonder dat hun verleden bekend is. Het ontwerp voorziet in een wettelijke basis om de politie bijkomend onderzoek te laten uitvoeren naar al wie in zedendossiers vernoemd wordt.

Dat is een goed initiatief alhoewel Uw wetsvoorstel toch met de nodige voorzichtigheid moet bekeken worden.

Anderzijds wacht ik nog altijd op Uw antwoord inzake de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoë Genot die U vroeg in hoeverre het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort gevorderd is. U deelde Mevrouw Genot mede dat de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier' betrof terwijl het volgens een rapport van de federale politie om 88.000 daadwerkelijke slachtoffers gaat.

Zoals U reeds weet, werd geen enkel slachtoffer dat op dit kinderpornomateriaal voorkomt door het gerecht van Turnhout geidentificeerd. De talrijke kindermisbruikers en de kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd.
Men zou bijna zelfs kunnen stellen dat zij dank zij Uw stilzwijgen en de laksheid van de gerechtelijke overheid, gewoon kunnen doorgaan met slachtoffers te maken.

Verder is er nog het dossier inzake het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die gedurende de voorbije jaren als OCMW-bestuurslid medeverantwoordelijk was voor Jeugdzaken.

Zoals U reeds weet, bestaan er over deze man een 30-tal processen-verbaals over zedenfeiten met minderjarigen die nooit werden onderzocht en -zoals U weet- overhandigde ik op 23.10.2006 een copie van deze processen-verbaals aan de Antwerpse Procureur-generaal Christine Dekkers.

Bij mijn weten, wordt er echter geen gerechtelijk onderzoek gevoerd in deze zaak en sinds 2.1.2007 maakt Victor V. die intussen tot gemeenteraadslid werd verkozen, deel uit van de Herentalse politieraad.

In afwachting van Uw antwoord en in de hoop dat U met de PS een aantal deontologische regels voor politici opstelt, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Deze brief bleef onbeäntwoord en Onkelinx sprak haar bezorgdheid uit over één of andere verdwijning die niks met deze zaak had te maken: http://www.youtube.com/watch?v=uCaL1oCDrxs

21:32 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Incompetent! Deze 'minister' heeft haar incompetentie dan ook al meermaals bewezen. Hopelijk wordt ze komende verkiezingen zwaar afgestraft, doch zal dit dankzij haar bekende kop en naam waarschijnlijk niet het geval zijn.
John, CYA!

Gepost door: johnmoogie | 23-05-07

Wie schreef de dreigbrief naar Onkelinx en co?
Ik las zopas dat justitieminister Onkelinx zogenaamd bedreigd zou geweest zjn door een pedofiel en ik dacht: 'Hoe kan dat nu, de pedofielen zijn Onkelinx juist zeer dankbaar'.

Het is Onkelinx immers die de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopte door op de parlementaire vraag van het Ecolo-parlementslid Zoè Genot in verband met de stand van het gerechtelijk onderzoek in deze zaak, te antwoorden dat het hier slechts om het 'individueel dossier' van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven ging. Op die wijze bleven de tientallen kinderpornoproducenten en kindermisbruikers die zelfs baby's leken te verkrachten, buiten schot. Dank zij Onkelinx konden zij gewoon verder werken.

Achteraf bleek heel het gedoe met de 'dreigbrief' bedoeld te zijn om het satirische blad 'Père UBU' dat de PS-partijtop er regelmatig doorsleurde, tot zwijgen te brengen...

----------------

Gelezen op het Internet:

'Ik had al gepost dat er iets mis was met die dreigbrief en ze die misschien zelf opgesteld hadden in de PS om niet achter te blijven tov al die andere politici die er kregen. Waarom wij de PS niet? was de vraag. Ze hebben het misschien intern opgelost zoals de voortzitter van de lijst Pim Fortuyn?

Tijdens het TV journaal van RTL en RTbête werden mijn vermoedens nog gesterkt. Men begon over een streek van rechts te spreken en men viel het enig onafhankelijk (= niet door PS gesponsord) franstalig blad aan: Père UBU. Père UBU had in een artikel over Onkelinx, Moureaux (sheikh Mouro van Mollahbeek) en een derde PSer geschreven. Nu bleek het dat die drie in de dreigbrief werden vermeld... alhoewel de derde (een nieuwe belg) zijn naam niet wou bekendmaken (dus hoe wisten ze het dan?)

Moureaux begon in het interview onmiddellijk op dat weekblad te schimpen. Het is nuttig te weten dat Père UBU elke drie maand Moureaux beschuldigt (een onderzoek in bezig, maar zal nog langer bezig zijn dan voor Dutroux) dat hij een 500 miljoen frank aan een paar aannemer vriendjes gegeven heeft op de meest normale PS onwettige wijze....

Moureaux durft geen proces aan, want dan wordt de ganse zaak in de ganse pers publiek gemaakt. Onkelinx heeft wel een proces ingespannen tegen UBU met de hulp van haar schoonzus (zuster van Uyttendaele) en heeft het verloren!!! Kun je indenken, de minister van justitie verliest een proces dat ze tegen een krant inspant. Niemand in de franstalige pers mocht er van Di Rupette over schrijven op straf om buitengewipt te worden.

Nu tracht men deze dreigbrief op de ene of andere wijze in de schoenen van Père UBU te schuiven omdat de PS met dit weekblad geen weg meer weet. Alle louche zaken van de PS worden publiek gemaakt (ook van de MR, CDH, FN, VLD, VB, CD&V en VLD: het blad heeft geen politieke bindingen, maar verdedigt wel een paar correcte politiekers: dus niet zo veel in dit land).

Dus gaat men voorzeker in de PS een dreigbrief opstellen die kadert met het laatste artikel van de voorpagina en dan de link met het blad leggen. De mysterieuse wijze waarop Onkelinx die brief aankondigde in de Kamer past als een schoen in dit scenario.

Waar ze niet op gerekend hadden was de uitstekende publiciteit die het blad daardoor kreeg op TV, vooral de RTBête, waar het tot vandaag op straf van weggezonden te worden men die naam Père UBU niet mocht uitspreken. Een van de journalisten van RTBête heeft het verbod weten te omzeilen en de hoofdredacteur kon openlijk zeggen dat Moureaux een stalinist is en hij dat al sinds dag en jaar doet.

Men kan zich aan een jump verwachten in de verkoop van het weekblad volgende donderdag, want de hoofdredacteur zal deze opportuneit wel te baat nemen om nog eens een rappel te doen over het verloren proces van Onkelinx, de 500 miljoen cadeau van Moureaux en de aanwezigheid (op 100 m) van Happart bij de moord op Cools! Het zal spannen worden voor de PS.'

http://forum.politics.be/archive/index.php/t-24632.html

Gepost door: Jan Boeykens | 26-11-07

Is er wel een Belgisch justitiebeleid ?
In het Turnhoutse gerechtsdistrict worden er niet alleen kinderpornozaken zoals de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot gestopt.
Ook sp.a-politici waarover 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, mogen zonder dat er een gerechtelijk onderzoek wordt geopend, in het Herentalse OCMW-bestuur en in de Herentalse politieraad zetelen.

Op het Turnhoutse gerecht worden er immers, zonder dat er één Kempense haan naar kraait, ook dossiers en dossiersstukken uit gerechtelijke dossiers gestolen die het mogelijk moeten maken dat actievoerders vervolgd worden.

Het zal dan wel geen toeval zijn dat de moord op de vermoorde anti-hormonenmaffia-activist Karel van Noppen er op een vrij opvallende manier werd 'onderzocht'.

Ook andere zaken vallen er in het oog. In Het Nieuwsblad van 31.8.2006 stond er bijvoorbeeld een berichtje over een 51-jarige Nederlandse vrouw die vermoord werd weergevonden in Turnhout. Grappig hierbij is dat de politie van Turnhout op vraag van het Nederlandse gerecht en de politie een huiszoeking deed in de woning van het slachtoffer. Het onderzoek werd ook voornamelijk door het Nederlandse gerecht gevoerd dat maar liefst 25 speurders op de zaak zette.

Het zal niemand verwonderen dat Barry Mieremet, de zoon van de vermoorde Amsterdamse topgangster Johnny Mieremet, in Turnhout de ideale plek vond om feest te vieren, zoals we in De Morgen van 7.4.08 kunnen lezen.

----------------------------------------

TURNHOUT/ CHAAM - Het lichaam dat vorige week zaterdag gevonden werd in Nederland, is dat van een 51-jarige vrouw uit Turnhout.

Twee jongens vonden het lijk in een maïsveld aan de Kloosterstraat in het dorpje Chaam. Het Nederlandse en het Belgische gerecht speuren met man en macht naar meer informatie. Ze lossen voorlopig niets over de omstandigheden.

Chaam ligt op slechts tien kilometer van de Belgische grens en 27 kilometer van het centrum van Turnhout. Maandag bleek uit een autopsie dat de vrouw een gewelddadige dood is gestorven. Verdere details over de omstandigheden van de moord werden niet vrijgegeven. De politie van Turnhout deed op vraag van het Nederlandse gerecht en de politie zondag al een huiszoeking in de woning van het slachtoffer. Zo willen de speurders een beter zicht krijgen op wie de vrouw was en hoe ze leefde.

Het Nederlandse gerecht heeft maar liefst 25 speurders op de zaak gezet. Die worden bijgestaan door de politie en het gerecht van Turnhout. Het onderzoek wordt voorlopig gevoerd door Nederland. (VGD)


nieuwsblad.be/Turnhout
31/08/2006

----------------------------------------

Mieremet junior wordt in Turnhout berecht

Topcrimineel Johnny Mieremet, de vader van Barry, werd in 2005 doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya.
Barry Mieremet, de zoon van de vermoorde Amsterdamse topgangster Johnny Mieremet, moet woensdag voor de correctionele rechtbank van Turnhout verschijnen. Mieremet junior wordt ervan verdacht de leider te zijn van een internationale bende, gespecialiseerd in diefstallen van vrachtladingen.

Volgens het parket van Turnhout was Barry Mieremet (28) de leider van een omvangrijke criminele bende. Hij wordt verdacht van gijzeling, drie gevallen van afpersing en meerdere ernstige mishandelingen. Hij zou ook het brein zijn achter vier grote ladingdiefstallen. Ten slotte verdenkt justitie hem van wapenbezit, witwassen en valsheid in geschrifte. Het Algemeen Dagblad meldt dat het Turnhoutse gerecht weken heeft uitgetrokken voor het proces en dat er in en rond de rechtbank strenge veiligheidsmaatregelen van kracht zijn tijdens de zittingsdagen.

De zoon van Mieremet werd op 25 juni vorig jaar door de speciale interventie-eenheid in de kraag gevat, samen met dertien andere verdachten. De bende kon in een klap gearresteerd worden in Grand Café Paal 26, een trendy brasserie in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E313 in Paal, waar de misdaadgroep gezellig zat te vergaderen. Een van de arrestanten bleek een oude bekende van het gerecht: xtc-handelaar Willy Gilissen. Later op de dag volgden er nog drie arrestaties in Geel, Mortsel en Zaventem. Barry Mieremet droeg op het moment van zijn arrestatie een pistool.

De politie kwam de bende op het spoor in een onderzoek naar diefstal van een lading jassen en koelkasten in de Antwerpse haven en een vracht porselein ter waarde van 110.000 euro in Oud-Turnhout. De speurders vonden een deel van de buit terug in een loods in Geel. Bij huiszoekingen in de woningen en bedrijven van Mieremet junior in Neerpelt en Overpelt werden negen auto's, twee wapens en een groot pak cash geld in beslag genomen.

De Schele en De Dominee

John Mieremet, bijgenaamde De Schele, werd op 2 november 2005 door een onbekende doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya. Hij had wellicht zijn eigen doodvonnis getekend toen hij besloot uit de biecht te klappen en in een interview met De Telegraaf de inmiddels eveneens geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra ontmaskerde als "de bank van de onderwereld" en topgangster Willem Holleeder als diens "schatbewaarder".

Samen met de eveneens geliquideerde Sam Klepper vormde John Mieremet jarenlang het gevreesde duo Spic en Span, zo genoemd vanwege de even meedogenloze als efficiënte manier waarop ze hun tegenstanders opruimden. Spic en Span waren hun misdaadcarrière begonnen als luitenanten van Klaas Bruinsma, bijgenaamd De Dominee, de absolute drugskoning van Nederland. Na de moord op Bruinsma verhuisden ze allebei naar een dure villawijk in Neerpelt. Tegelijk verhuisden Mieremet en Klepper ook het 'witte' gedeelte van hun misdaadimperium naar België.

Belgische vennootschappen

Dat zakenimperium, dat niet aan het oog van de justitie en de belastingdienst hoefde te worden onttrokken, staat op naam van Ria Eelzak, de weduwe van wijlen Mieremet senior en de moeder van Barry. Zij bestuurt een aanzienlijke vastgoedportefeuille, deels ondergebracht in een reeks Belgische vennootschappen die stuk voor stuk hun wortels hebben in de criminele activiteiten van Spic en Span in Nederland. Op vraag van de Nederlandse autoriteiten liet de Belgische justitie vorig jaar beslag leggen op de Neerpeltse villa's en Belgische bankrekeningen van Eelzak en Barry. Daarnaast voert het parket van Hasselt ook een witwasonderzoek naar de erfgenamen van Mieremet.


Georges Timmerman
De Morgen, 7.4.08

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 03-05-08

Criminele ombudsman
Federale ombudsman enkele dagen in Amerikaanse cel

BRUSSEL - Federaal ombudsman Pierre-Yves Monette heeft in november 2004 in de Verenigde Staten enkele dagen in de gevangenis gezeten, meldt de krant La Dernière Heure in haar zondageditie.

De ombudsman nam op 19 november het vliegtuig naar Washington. Hij zou dat op kosten van de ombudsdienst gedaan hebben, hoewel het om een privé-reis ging. In de VS weigerde de douane hem de toegang tot het grondgebied omdat hij enkel zijn dienstpaspoort bijhad. Monette zou zich daarop zo boos gemaakt hebben dat hij in de gevangenis werd opgesloten.

Dankzij de tussenkomst van de Belgische ambassadeur in Washington en een advocaat kwam hij na enkele nachten vrij, schrijft La Dernière Heure.

Monette werd onlangs door zijn adjunct, Philippe Vande Casteele, onder meer beschuldigd van schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, illegaal gebruik van een dienstpaspoort, misbruik in de uitoefening van zijn functie, pesterijen op het werk en verduistering van overheidsgeld. Monette diende een klacht in wegens laster. De twee worden op 1 februari door de kamerfractievoorzitter gehoord.

De Standaard, zondag 30 januari 2005

Gepost door: Morkhoven | 23-02-09

De commentaren zijn gesloten.