19-04-07

Microsoft en de strijd tegen kindermisbruik

Microsoft maakt nieuwsgroep van Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk

Microsoft.pict_100473Nadat Sp.a-kamerlid Jan Peeters die in het hoogste partijorgaan van de regerende Sp.a* zetelt, in april 2005 via de radio en televisie een oproep deed om de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen' alhoewel dit volgens hem 'erg moeilijk zou zijn', namen de problemen met de MSN-groep Morkhoven op een schrikbarende wijze toe.

Op 8.12.2006 verdwenen er plots meer dan 260 dossierstukken en berichten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ die nauw met de Werkgroep Morkhoven samenwerkt. Ook alle foto's verdwenen. In één klap werd daardoor het jarenlange werk teniet gedaan.
Pas op 23.10.2006 en na herhaalde klachten bij MSN werden de foto's en documenten waarvan gedacht werd dat zij definitief verloren waren gegaan, grotendeels teruggeplaatst.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-Nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' ontoegankelijk te zijn. De franstalige MSN Groups Service liet verstaan dat zij 'van niets wist' en dat de groep om 'één of andere ongekende reden' niet meer te herstellen zou zijn. De nederlandstalige MSN Groups Service deelde echter mede dat de groep nog wel degelijk bestond maar door MSN werd afgesloten. De gebruikersvoorwaarden zouden op 'een ernstige wijze geschonden' zijn. De groepsruimte zou gesloten blijven 'tot dat het onderzoek was afgesloten en de inhoud van de MSN-groep door MSN was vernietigd'. Verdere commentaar wilde het MSN Groups Team niet kwijt en men wil ook niet antwoorden op de vraag om welke redenen de gebruikersvoorwaarden werden geschonden.

De beslissing van MSN volgde na een bericht over de Europese subsidies aan het Europese Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'. Dit bericht was gebaseerd op de informatie die in een Roemeense krant verscheen.
In een ander bericht werd de handel in adoptiekinderen in Roemenië aangeklaagd.

Op 19.4.2007 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat al de door Prinses de Croÿ geplaatste foto's (+ al de andere foto's) van de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' waren verdwenen. Toen zij boven al de verdwenen foto's van Prinses de Croÿ de vermelding 'Door MSN verwijderd' begon aan te brengen, werd de toegang tot de MSN-groep Werkgroep Morkhoven en tot alle bestaande MSN-nieuwsgroepen plotseling afgesloten. Dat gebeurde door middel van de volgende mededeling: 'Safari ne parvient pas à ouvrir la page “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” car la connexion au serveur “groups.msn.com” a échoué' ('Safari kan de bladzijde “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” niet openen omdat de verbinding met de server “groups.msn.com” mislukte').
De Werkgroep Morkhoven kan haar MSN-nieuwsgroep zelfs niet meer via de zoekrobot Google bekijken.

De vzw Werkgroep Morkhoven is alles behalve opgezet met deze gang van zaken en vraagt zich af waarom het MSN-groups Support Team niet antwoordde op haar brief van enkele weken geleden.
In deze brief werd naar de preciese reden voor het sluiten van de MSN-group 'Fondation Princesse de Croÿ' en de heropening van deze groep gevraagd. Als MSN klachten ontvangt, heeft men immers de gewoonte om de manager van de groep te contacteren. Een MSN-groep wordt nooit zonder enige waarschuwing van het Internet gehaald. Dat geldt zeker niet voor een MSN-groep die zaken zoals kinderpornohandel bestrijdt en op een paar jaren tijd zo'n 86.000 bezoekers telde.

Werken met MSN-groepen is gemakkelijk en aangenaam maar dat wordt anders als er gecensureerd wordt en tal van problemen opduiken. Het kan ook niet dat MSN-nieuwsgroepen tengevolge van een oproep van één of andere politicus of onder druk van één of andere instantie, zonder verdere commentaar worden gesloten en vernietigd.

Waar gaan we naartoe indien, zoals Microsoft in China onder druk van de Chinese leiders reeds heeft gedaan, het Internet gecensureerd wordt en alle nieuwsgroepen of blogs die niet in het kraam van de overheid passen, gesloten worden ?

------

Kort na dit bericht werd de verbinding met de server “groups.msn.com” hersteld en werd een gedeelte van de verdwenen foto's teruggeplaatst.

09:43 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

MSN-groepen Nadat de Werkgroep Morkhoven een kort persbericht over haar moeilijkheden met Microsoft verspreidde, werd de verbinding met de server “groups.msn.com” hersteld en werd een gedeelte van de verdwenen foto's teruggeplaatst.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wanneer Microsoft ook de andere foto's op haar nieuwsgroep zal terugplaatsen en blijft bij Microsoft aandringen op de heropening van de MSN-nieuwsgroep Fondation Princesse de Croÿ die 86.000 bezoekers telde en internationale belangstelling genoot.

Gepost door: Jan Boeykens | 19-04-07

Vlamingen in Brussel moeten niet op de Vlaamse liberalen rekenen Justitieminister Onkelinx die dank zij Elio Di Rupo tot fractievoorzitter van de Parti Socialiste in de Kamer wordt benoemd, heeft de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot gestopt door ze in antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot een 'individueel dossier' te noemen.

Ook het Sp.a-bestuur met Sp.a-kamerlid Jan Peeters hebben de kinderpornozaak Zandvoort met alle mogelijke middelen in de doofpot willen stoppen door het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. in zijn klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem te ondersteunen.
Over Victor V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.
De Sp.a benoemde Victor V. echter voor een periode van twee jaar tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) te Herentals.
Zij zette Victor V. tevens op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 waardoor deze met een paar honderd Sp.a-stemmen tot gemeenteraadslid verkozen werd.
Victor V. werd in januari 2007 tevens tot bestuurslid van de Herentalse politieraad benoemd.

De Parti Socialiste van Laurette Onkelinx en konsoorten die verantwoordelijk zijn voor het woonbeleid in Brussel proberen de vzw Werkgroep Morkhoven thans ook op een andere manier het zwijgen op te leggen.
Dat doen zij door het appartement van Prinses de Croÿ te Sint-Gillis waarin de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, te laten verkrotten. Zoals Martine Wille, de plaatsvervangende PS-burgemeester van Sint-Gillis schreef, zou de gemeente artikel 135 van De Nieuwe Gemeentewet immers kunnen toepassen om aan de verkrotting tengevolge van het wanbeheer van de syndicus een einde te maken.

De PS krijgt daarbij de steun van de VLD die samen met de PS in het schepencollege van Sint-Gillis zetelt.
Zo werd de Dienst voor 'Vlaamse Aangelegenheden' die onder de verantwoordelijkheid valt van VLD-schepen Mady Novalet-Van Vooren, reeds herhaaldelijk maar tevergeefs in verband met de verkrotting van het appartement gecontacteerd.
Enkele weken geleden had ik daarover zelfs een persoonlijk gesprek met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Bosmans zei dat ze een 'vage herinnering' had aan mijn schrijven en nam enkele notities die zij aan Van Vooren zou bezorgen.

Ik wacht nu al verschillende weken lang op een antwoord en ik vraag mij af of de VLD wel opkomt voor de Vlamingen in Brussel.
Ik vermoed immers dat andere dossiers op identiek dezelfde manier door deze 'Dienst Vlaamse Aangelegenheden' en Schepen Van Vooren worden behandeld.

Enkele dagen geleden heb ik weer 35 liters water met emmers door het raam naar buiten moeten kappen. Sinds januari 2007 zijn er opnieuw meer dan 600 liters in het gedeeltelijk onbewoonbaar geworden appartement gedrupt.

De vzw Werkgroep Morkhoven is nu met een campagne gestart waarbij zij de VLD en de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis openlijk in gebreke stelt.

In bijlage vindt men een copie van mijn brief aan de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
02 537 49 97
groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
----------------------------------------------

Brussel, 26 juli 2007

Sven Gatz
Volksvertegenwoordiger VLD


Geachte Heer Gatz,

Brussel: VLD laat Vlamingen stikken

De problemen in verband met het appartement in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de vzw van de Werkgroep Morkhoven is gevestigd, duurt nu al een paar jaren en er zijn inmiddels duizenden liters water in het appartement gedrupt.

Ik schreef reeds herhaaldelijk naar de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die door de VLD wordt beheerd maar ook mijn persoonlijk gesprek met een kabinetsmedewerkster van deze dienst haalde niets uit.

Ik ben ervan overtuigd dat de VLD die mee in het Schepencollege van Sint-Gillis zetelt, dit politiek dossier mee de doofpot wil instoppen.

Vandaar dat we met een campagne zijn gestart waarbij reeds rekening wordt gehouden met de verkiezingen van 2009 (Men kan nooit vroeg genoeg met dergelijke campagne beginnen en de Werkgroep Morkhoven heeft intussen voldoende ervaring met jarenlange campagnes).

In bijlage zend ik een copie van het persbericht dat de vzw Werkgroep Morkhoven thans verstuurt.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
-----

OPEN VLD LAAT VLAMINGEN IN BRUSSEL STIKKEN

Brussel, 26 juli 2007

De franstalige politici in Brussel maken zich wel druk als Leterme een grapje maakt rond de Brabançonne maar als iemand duizenden liters water in zijn appartement krijgt, zwijgen ze in koor. Dat wil daarom niet zeggen dat de Open VLD in Brussel de belangen van de Vlamingen verdedigt...


Brussel, 22.7.2007 - Inzake de verkrotting van het geklasseerde huis in de Faiderstraat n° 10 te 1060 Sint-Gillis, werden zowel Martine Wille, waarnemend burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste), als de schepenen gecontacteerd.

Martine Wille schreef in januari 2007 naar de door de vrederechter aangestelde beheerder-immobiliënexpert van het huis dat zij artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien er niets tegen de waterinfiltratie van het huis zou worden ondernomen. De beheerder liet het huis echter verder verkommeren zonder dat Martine Wille daartegen protesteerde. Sinds januari 2007 kwamen daardoor opnieuw meer dan 600 liters doorheen het dak gedrupt.

Schepen Cathy Marcus (Parti Socialiste) die verantwoordelijk is voor huisvesting in Sint-Gillis, trok zich tot nogtoe niets aan van de verkrotting van het historische huis en de gezondheid van de bewoners.

Ook voor Mady Novalet-Van Vooren (VLD), schepen bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium, is de verkrotting van historische huizen in Sint-Gillis een normale zaak.

Omdat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich sinds vorig jaar in het huis bevindt, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens enkele weken geleden persoonlijk contact op met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Mvr. Bosmans meende zich 'nog iets te herinneren', nam snel een paar vluchtige notities en liet niets meer van zich horen. Het is op die manier dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel verdedigt...

Copie aan: sabinemathus, david.baele.health.fgov, jgypers.molenbeek, mpayfa, jeugd.etterbeek, kabinet.F.Hariche, coppensrene, joseangeli.forest, cultuur.ukkel, sahruil.stgillis, e.bott.woluwe, boris.dillies, amclaeys.woluwe1150, mnovalet.stgilles, sarah.verhees.elsene, els.geeraerts.health.fgov, daan.de-moerloose, catherine.cornu.health.fgov, paul.boeckmans, bvangoidtsenhoven, pascaldubois, cdejonghe.woluwe1150, vanhengel, aloys.rigaut, marijke.dejonghe.vlaanderen, katrien.broekaert.health.fgov, cultuurbeleid.1080.molenbeek, kim.strauven, vanhengel, sven.gatz.vlaamsparlement, aelkhannouss.molenbeek, hgryseels.schaarbeek, greet.bonte, kabinet.burgemeester.woluwe1150, brigitte.depauw.cdenv, hmennekens.vanhengel, jjoannes.evere, mdehingvdb.ganshoren, gino.hoebeeck.minfin.fed, jdeblaere.woluwe1150, vlaamsezaken.1060.stgillis, avermeylen, francois.dedonnea.lachambre, bea.diallo.ixelles, alexander_gillemon, carlos.theus.etterbeek, jvandamme.molenbeek, stbosmans.stgilles, ndheere.anderlecht, pdecabooter.1082berchem, bram.bresseleers.bibliotheek, stefanector, ethel.savelkoul, luckasvandertaelen.forest.irisnet, jeanlucvanraes, pdufour.ixelles, monique.wylock.belgium.fed, kristien.stessens.health.fgov, frank.geets.just.fgov, yasminaverbeeck, mmombersschepers.jette, patrick.debouverie, carladejonghe, jean-luc.liens, dietger.geeraert.just.fgov, oliviercuvelier, arlette.debacker, j.crucifix.oudergem, ldenys.schaarbeek, gypers, fmiroir.anderlecht, stefan.cornelis.vldbrussel, filip.waghemans.health.fgov, b.collard.oudergem, bdespirlet.woluwe1150, kabosman.vub

----------------------------------------

De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege van Sint-Gillis.

Meerderheid
LB (PS) (18), MR (6)

Oppositie
Ecolo (7), CDH (4)

Burgemeester
Charles Picqué (PS) Politie, algemene zaken, stedenbouw, cultuur. De minister-president wordt vervangen door Martine Wille (PS) als waarnemend burgemeester.

OCMW-voorzitter
Jean Spinette (LB-PS)

Vlaamse schepen
Mady Novalet-Van Vooren (VLD) wordt bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium voor drie jaar, daarna geeft ze de fakkel door aan Willem Stevens (LB-SP.A). Novalet-Van Vooren werd vijf jaar geleden de eerste Vlaamse schepen sinds decennia, ze tekende een eigen cultuurbeleid uit en is bezig met een Nederlandstalige bibliotheek.

Andere schepenen
- Alain Leduc (LB-PS) Werk en vorming, sport, sociale cohesie, onderwijs voor sociale promotie
- Patrick Debouverie (MR-PRL) Economische ontwikkeling, toerisme, juridische zaken
- Carlo Luyckx (LB-PS) Burgerlijke stand, Europese zaken, erediensten, financiën, mobiliteit, informatica
- Martine Wille (LB-PS) openbaar onderwijs en de bevoegdheden van de burgemeester (zie hoger)
- Anne Vanesse (LB-PS) Crèches, gezin, gelijke kansen mannen–vrouwen, openbare gezondheid
- Saïd Ahruil (LB-PS) Jeugd, groene ruimten en beplantingen, veiligheids- en preventiecontract
- Cathy Marcus (LB-PS) Grondregie, huisvesting, wijkcontracten, voogdij over het OCMW, Europese programma’s

Nederlandstalige gemeenteraadsleden
- Willem Stevens (LB-SP.A) wordt over drie jaar schepen. Begon zijn politieke carrière bij Agalev en werkt nu als fractiesecretaris voor SP.A-Spirit in het Brussels parlement.
- Nathalie Espeel (Groen!) was tijdens de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid; nu verhuist ze naar de oppositiebanken.

zondag 17 december 2006, Brussel Deze Week

Gepost door: Jan Boeykens | 26-07-07

Brussel: VLD danst naar de pijpen van de Parti Socialiste Vlamingen in Sint-Gillis moeten niets van de Dienst voor 'Vlaamse Aangelegenheden' verwachten omdat de VLD uiterst tevreden is met het feit dat Mady Novalet-Van Vooren die bij de verkiezingen amper 300 stemmen op haar naam kreeg, er het Schepenambt mag uitoefenen.

Als Van Vooren niet naar de pijpen danst van de Parti Socialiste die er alles te vertellen heeft en indien zij over bepaalde zaken haar mond niet houdt, dan mag de VLD niet meer 'meedoen' van de franstalige socialisten.

Ik weet niet hoe het met de andere Diensten 'Vlaamse Aangelegenheden' van de Brusselse gemeenten is gesteld maar ik vermoed dat men als Vlaming al halfdood moet zijn vooraléér men op één van die diensten kan rekenen...

----------

http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Gepost door: Yves Goossen | 27-07-07

De commentaren zijn gesloten.